Høyland Gard Da
Juridisk navn:  Høyland Gard Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høyland 102 Høyland 102 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 991592962
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 16.08.2007
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
13,92%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 5.614.000 4.928.000
Resultat: 0 13.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for Høyland Gard Da
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 5.614.000 4.928.000
Driftskostnader -5.605.000 -4.909.000
Driftsresultat 8.000 20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -8.000 -7.000
Finans -8.000 -7.000
Resultat før skatt 13.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 589.000 724.000
Sum omløpsmidler 2.051.000 1.681.000
Sum eiendeler 2.640.000 2.405.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.641.000 2.406.000
Sum gjeld og egenkapital 2.641.000 2.406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.714.000 4.143.000
Andre inntekter 899.000 785.000
Driftsinntekter 5.614.000 4.928.000
Varekostnad -2.603.000 -2.594.000
Lønninger -476.000 -282.000
Avskrivning -135.000 -169.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.623.000 -2.282.000
Driftskostnader -5.605.000 -4.909.000
Driftsresultat 8.000 20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -8.000 -7.000
Finans -8.000 -7.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 65.000 68.000
Maskiner anlegg 524.000 657.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 589.000 724.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 589.000 724.000
Varebeholdning 1.713.000 1.481.000
Kundefordringer 338.000 65.000
Andre fordringer 136.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 2.051.000 1.681.000
Sum eiendeler 2.640.000 2.405.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 228.000 388.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 209.000 439.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.138.000 1.579.000
Sum kortsiktig gjeld 2.641.000 2.406.000
Sum gjeld og egenkapital 2.641.000 2.406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -590.000 -725.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1
Soliditet 0
Resultatgrad 0.1 0.4
Rentedekningsgrad 1.0 2.9
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0.3 0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00