Control Design AS
Juridisk navn:  Control Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23167970
Vetlandsveien 117 Vetlandsveien 117 Fax: 23167980
0686 Oslo 686 Oslo
Fylke: Kommune: www.controldesign.no
Oslo Oslo
Org.nr: 963702833
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.02.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Nordstrand Revisjon AS
Regnskapsfører: Aktiv Økonomi Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,95%
Resultat  
  
368,18%
Egenkapital  
  
30,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 695.000 847.000 1.268.000 1.833.000 2.725.000
Resultat: 103.000 22.000 -100.000 -187.000 42.000
Egenkapital: 436.000 333.000 411.000 511.000 698.000
Regnskap for Control Design AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 695.000 847.000 1.268.000 1.833.000 2.725.000
Driftskostnader -584.000 -825.000 -1.369.000 -2.024.000 -2.688.000
Driftsresultat 112.000 22.000 -101.000 -190.000 37.000
Finansinntekter 3.000 1.000 2.000 3.000 5.000
Finanskostnader -11.000 0 0 0
Finans -8.000 1.000 2.000 3.000 5.000
Resultat før skatt 103.000 22.000 -100.000 -187.000 42.000
Skattekostnad 0 0 -12.000
Årsresultat 103.000 22.000 -100.000 -187.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 535.000 476.000 541.000 760.000 1.340.000
Sum eiendeler 535.000 476.000 541.000 760.000 1.340.000
Sum opptjent egenkapital 336.000 233.000 311.000 411.000 598.000
Sum egenkapital 436.000 333.000 411.000 511.000 698.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 99.000 142.000 130.000 249.000 642.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 475.000 541.000 760.000 1.340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 695.000 847.000 1.268.000 1.833.000 2.725.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 695.000 847.000 1.268.000 1.833.000 2.725.000
Varekostnad -426.000 -549.000 -986.000 -1.460.000 -2.003.000
Lønninger -99.000 -182.000 -327.000 -388.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -177.000 -201.000 -237.000 -297.000
Driftskostnader -584.000 -825.000 -1.369.000 -2.024.000 -2.688.000
Driftsresultat 112.000 22.000 -101.000 -190.000 37.000
Finansinntekter 3.000 1.000 2.000 3.000 5.000
Finanskostnader -11.000 0 0 0
Finans -8.000 1.000 2.000 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 -300.000
Årsresultat 103.000 22.000 -100.000 -187.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 137.000 125.000 174.000 198.000 430.000
Kundefordringer 22.000 31.000 7.000 345.000
Andre fordringer 6.000 21.000 51.000 208.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 370.000 329.000 286.000 348.000 543.000
Sum omløpsmidler 535.000 476.000 541.000 760.000 1.340.000
Sum eiendeler 535.000 476.000 541.000 760.000 1.340.000
Sum opptjent egenkapital 336.000 233.000 311.000 411.000 598.000
Sum egenkapital 436.000 333.000 411.000 511.000 698.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 8.000 53.000 142.000 123.000
Betalbar skatt 0 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 23.000 54.000 18.000 146.000
Utbytte -100.000 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 71.000 11.000 23.000 89.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 142.000 130.000 249.000 642.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 475.000 541.000 760.000 1.340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 436.000 334.000 411.000 511.000 698.000
Likviditetsgrad 1 5.4 3.4 4.2 3.1 2.1
Likviditetsgrad 2 4.0 2.5 2.8 2.3 1.4
Soliditet 81.5 70.1 7 67.2 52.1
Resultatgrad 16.1 2.6 -10.4 1.4
Rentedekningsgrad 10.2
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.3 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 21.5 4.8 -18.3 -24.6 3.1
Signatur
14.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.10.2020
Prokura hver for seg
Torgunrud Tove Margaret
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Fred Arne Eide TorgunrudStyreleder75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Fred Arne Eide Torgunrud100.0075
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00