Orkland Næringspark As
Juridisk navn:  Orkland Næringspark As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72488890
c/o Salvesen & Thams Eiendom AS Thamshavnveien 22 Grønørveien 49 Fax: 72488891
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 992763876
Aksjekapital: 3.720.000 NOK
Etableringsdato: 01.06.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Orkdal Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,96%
Resultat  
  
8,29%
Egenkapital  
  
10,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 902.000 920.000 1.090.000 1.023.000 936.000
Resultat: 235.000 217.000 167.000 108.000 70.000
Egenkapital: 2.556.000 2.322.000 2.105.000 1.938.000 1.830.000
Regnskap for Orkland Næringspark As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 902.000 920.000 1.090.000 1.023.000 936.000
Driftskostnader -392.000 -448.000 -651.000 -618.000 -531.000
Driftsresultat 510.000 472.000 439.000 405.000 404.000
Finansinntekter 0 7.000 0 0 0
Finanskostnader -275.000 -261.000 -272.000 -297.000 -335.000
Finans -275.000 -254.000 -272.000 -297.000 -335.000
Resultat før skatt 235.000 217.000 167.000 108.000 70.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 235.000 217.000 167.000 108.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.022.000 9.241.000 9.459.000 9.870.000 10.280.000
Sum omløpsmidler 230.000 300.000 487.000 452.000 358.000
Sum eiendeler 9.252.000 9.541.000 9.946.000 10.322.000 10.638.000
Sum opptjent egenkapital -1.164.000 -1.398.000 -1.615.000 -1.782.000 -1.890.000
Sum egenkapital 2.556.000 2.322.000 2.105.000 1.938.000 1.830.000
Sum langsiktig gjeld 6.401.000 6.947.000 7.489.000 8.016.000 8.721.000
Sum kortsiktig gjeld 295.000 272.000 352.000 368.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 9.252.000 9.541.000 9.946.000 10.322.000 10.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 914.000 876.000 1.070.000 1.070.000 936.000
Andre inntekter -12.000 44.000 20.000 -46.000 0
Driftsinntekter 902.000 920.000 1.090.000 1.023.000 936.000
Varekostnad -32.000 -42.000 -40.000 -48.000 -35.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -218.000 -218.000 -411.000 -411.000 -332.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -142.000 -188.000 -200.000 -159.000 -164.000
Driftskostnader -392.000 -448.000 -651.000 -618.000 -531.000
Driftsresultat 510.000 472.000 439.000 405.000 404.000
Finansinntekter 0 7.000 0 0 0
Finanskostnader -275.000 -261.000 -272.000 -297.000 -335.000
Finans -275.000 -254.000 -272.000 -297.000 -335.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 235.000 217.000 167.000 108.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.022.000 9.241.000 9.459.000 9.869.000 10.280.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.022.000 9.241.000 9.459.000 9.869.000 10.280.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.022.000 9.241.000 9.459.000 9.870.000 10.280.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 67.000 154.000 316.000 298.000 52.000
Andre fordringer 8.000 8.000 12.000 7.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 139.000 160.000 147.000 300.000
Sum omløpsmidler 230.000 300.000 487.000 452.000 358.000
Sum eiendeler 9.252.000 9.541.000 9.946.000 10.322.000 10.638.000
Sum opptjent egenkapital -1.164.000 -1.398.000 -1.615.000 -1.782.000 -1.890.000
Sum egenkapital 2.556.000 2.322.000 2.105.000 1.938.000 1.830.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.401.000 6.947.000 7.489.000 8.016.000 8.721.000
Leverandørgjeld 0 4.000 28.000 7.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 41.000 53.000 64.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 241.000 226.000 271.000 297.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 295.000 272.000 352.000 368.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 9.252.000 9.541.000 9.946.000 10.322.000 10.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 28.000 135.000 84.000 270.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 1.4 1.2 4.1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.4 1.2 4.1
Soliditet 27.6 24.3 21.2 18.8 17.2
Resultatgrad 56.5 51.3 40.3 39.6 43.2
Rentedekningsgrad 1.9 1.8 1.6 1.4 1.2
Gjeldsgrad 2.6 3.1 3.7 4.3 4.8
Total kapitalrentabilitet 5.5 5 4.4 3.9 3.8
Signatur
21.01.2021
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roger Graff Holding AS36.96 
Jan Erik Skoglie Holding AS32.66 
Pål Ole Selvnes30.3855
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00