Seledammen Fus Barnehage As
Juridisk navn:  Seledammen Fus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55930330
Håkonshellaveien 205 Håkonshellaveien 205 Fax:
5174 Mathopen 5174 Mathopen
Fylke: Kommune: www.hakonshella.barneh...
Vestland Bergen
Org.nr: 994314572
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 15.06.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
2,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.000 52.000 0 1.914.000 2.007.000
Resultat: 20.000 -10.000 -536.000 184.000 185.000
Egenkapital: 250.000 244.000 -278.000 136.000 0
Regnskap for Seledammen Fus Barnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.000 52.000 0 1.914.000 2.007.000
Driftskostnader -7.000 -47.000 -526.000 -1.733.000 -1.824.000
Driftsresultat 18.000 5.000 -526.000 181.000 182.000
Finansinntekter 2.000 0 0 3.000 9.000
Finanskostnader 0 -15.000 -10.000 0 -6.000
Finans 2.000 -15.000 -10.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 20.000 -10.000 -536.000 184.000 185.000
Skattekostnad -4.000 2.000 122.000 -48.000 -57.000
Årsresultat 16.000 -8.000 -414.000 136.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 6.000 765.000 652.000 709.000
Sum omløpsmidler 1.099.000 1.107.000 299.000 645.000 599.000
Sum eiendeler 1.106.000 1.113.000 1.064.000 1.297.000 1.308.000
Sum opptjent egenkapital 0 -6.000 -528.000 -114.000 -250.000
Sum egenkapital 250.000 244.000 -278.000 136.000 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 23.000 23.000 22.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 832.000 846.000 1.319.000 1.140.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 1.105.000 1.113.000 1.064.000 1.298.000 1.309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 52.000 0 220.000 208.000
Andre inntekter 26.000 0 0 1.694.000 1.798.000
Driftsinntekter 26.000 52.000 0 1.914.000 2.007.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 8.000 -277.000 -1.400.000 -1.400.000
Avskrivning 0 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -49.000 -240.000 -324.000 -415.000
Driftskostnader -7.000 -47.000 -526.000 -1.733.000 -1.824.000
Driftsresultat 18.000 5.000 -526.000 181.000 182.000
Finansinntekter 2.000 0 0 3.000 9.000
Finanskostnader 0 -15.000 -10.000 0 -6.000
Finans 2.000 -15.000 -10.000 3.000 3.000
Konsernbidrag -10.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -8.000 -414.000 136.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 6.000 162.000 41.000 88.000
Fast eiendom 0 0 603.000 612.000 621.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 603.000 612.000 621.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 6.000 765.000 652.000 709.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 27.000 27.000 0
Andre fordringer 1.084.000 1.093.000 257.000 573.000 535.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 15.000 15.000 45.000 64.000
Sum omløpsmidler 1.099.000 1.107.000 299.000 645.000 599.000
Sum eiendeler 1.106.000 1.113.000 1.064.000 1.297.000 1.308.000
Sum opptjent egenkapital 0 -6.000 -528.000 -114.000 -250.000
Sum egenkapital 250.000 244.000 -278.000 136.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 23.000 23.000 22.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 23.000 23.000 22.000 16.000
Leverandørgjeld 0 0 15.000 40.000 144.000
Betalbar skatt 2.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000 -4.000 31.000 50.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 823.000 848.000 1.273.000 1.051.000 1.097.000
Sum kortsiktig gjeld 832.000 846.000 1.319.000 1.140.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 1.105.000 1.113.000 1.064.000 1.298.000 1.309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 267.000 261.000 -1.020.000 -495.000 -694.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 0.2 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 0.2 0.6 0.5
Soliditet 22.6 21.9 -26.1 10.5 0.0
Resultatgrad 69.2 9.6 9.5 9.1
Rentedekningsgrad 0.3 -52.6 31.8
Gjeldsgrad 3.4 3.6 -4.8 8.5
Total kapitalrentabilitet 1.8 0.4 -49.4 14.2 14.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Eli SævareidStyreleder62
Karine Kjelder MadsenStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trygge Barnehager AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00