Handikappede Barns Foreldreforening Hordaland
Juridisk navn:  Handikappede Barns Foreldreforening Hordaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55119950
Postboks 93 Kong Oscars gate 11 Fax: 55119951
5852 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune: www.hbf.no
Vestland Bergen
Org.nr: 994668455
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 29.10.1988
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Handikappede Barns Foreldreforening Hordaland
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Helene ArefjordStyreleder35
Mark VoldenNestleder43
Ulrikke Cesilie Amundsen TranbergStyremedlem42
Marit Berntsen KvinnslandStyremedlem48
Elizabeth Vatle Helgesen ChigwidaStyremedlem46
Linn HæggernæsStyremedlem35
Per BessesenStyremedlem52
Irene AhnèllStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00