Gobi AS
Juridisk navn:  Gobi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90368476
Freidigstien 21 Freidigstien 21 Fax: 23031980
7022 Trondheim 7022 Trondheim
Fylke: Kommune: www.mcdonalds.no
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 967062979
Aksjekapital: 30.100 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 15.07.1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Folde Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1984,62%
Egenkapital  
  
13,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0 0 18.000
Resultat: 1.897.000 91.000 88.000 45.000 97.000
Egenkapital: 16.142.000 14.240.000 14.394.000 16.492.000 20.479.000
Regnskap for Gobi AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0 18.000
Driftskostnader -114.000 -216.000 -291.000 -281.000 -321.000
Driftsresultat -114.000 -216.000 -291.000 -281.000 -303.000
Finansinntekter 2.011.000 308.000 379.000 386.000 405.000
Finanskostnader 0 0 -60.000 -5.000
Finans 2.011.000 308.000 379.000 326.000 400.000
Resultat før skatt 1.897.000 91.000 88.000 45.000 97.000
Skattekostnad 6.000 -24.000 -23.000 127.000 136.000
Årsresultat 1.903.000 67.000 65.000 172.000 233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.308.000 9.995.000 9.837.000 8.148.000 20.253.000
Sum omløpsmidler 15.671.000 6.849.000 7.679.000 12.139.000 5.014.000
Sum eiendeler 17.979.000 16.844.000 17.516.000 20.287.000 25.267.000
Sum opptjent egenkapital 16.112.000 14.218.000 14.372.000 16.470.000 20.456.000
Sum egenkapital 16.142.000 14.240.000 14.394.000 16.492.000 20.479.000
Sum langsiktig gjeld 1.471.000 1.841.000 2.304.000 2.880.000 3.761.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 763.000 817.000 916.000 1.028.000
Sum gjeld og egenkapital 17.979.000 16.844.000 17.515.000 20.288.000 25.267.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 18.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 18.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 1.000 89.000
Avskrivning -22.000 -25.000 -23.000 -14.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -190.000 -267.000 -268.000 -402.000
Driftskostnader -114.000 -216.000 -291.000 -281.000 -321.000
Driftsresultat -114.000 -216.000 -291.000 -281.000 -303.000
Finansinntekter 2.011.000 308.000 379.000 386.000 405.000
Finanskostnader 0 0 -60.000 -5.000
Finans 2.011.000 308.000 379.000 326.000 400.000
Konsernbidrag -222.000 -212.000 -158.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.903.000 67.000 65.000 172.000 233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 59.000 84.000 36.000 15.000
Sum varige driftsmidler 38.000 59.000 84.000 36.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.271.000 9.935.000 9.752.000 8.112.000 20.239.000
Sum anleggsmidler 2.308.000 9.995.000 9.837.000 8.148.000 20.253.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 11.000 4.000 0 857.000 540.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.660.000 6.845.000 7.679.000 11.282.000 4.474.000
Sum omløpsmidler 15.671.000 6.849.000 7.679.000 12.139.000 5.014.000
Sum eiendeler 17.979.000 16.844.000 17.516.000 20.287.000 25.267.000
Sum opptjent egenkapital 16.112.000 14.218.000 14.372.000 16.470.000 20.456.000
Sum egenkapital 16.142.000 14.240.000 14.394.000 16.492.000 20.479.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.471.000 1.841.000 2.304.000 2.880.000 3.761.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.471.000 1.841.000 2.304.000 2.880.000 3.761.000
Leverandørgjeld 5.000 1.000 2.000 21.000
Betalbar skatt 365.000 424.000 539.000 707.000 1.006.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 333.000 276.000 206.000 0
Sum kortsiktig gjeld 366.000 763.000 817.000 916.000 1.028.000
Sum gjeld og egenkapital 17.979.000 16.844.000 17.515.000 20.288.000 25.267.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.305.000 6.086.000 6.862.000 11.223.000 3.986.000
Likviditetsgrad 1 42.8 9 9.4 13.3 4.9
Likviditetsgrad 2 42.8 9 9.4 13.3 4.9
Soliditet 89.8 84.5 82.2 81.3 8
Resultatgrad -1683.3
Rentedekningsgrad -4.7 -60.6
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Signatur
02.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Harry Roger AasenStyreleder72
Kent AasenStyremedlem42
Stian AasenStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Harry Roger Aasen100.0072
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00