Kram Invest AS
Juridisk navn:  Kram Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40595573
Pinnsvinvegen 13 Pinnsvinvegen 13 Fax:
2030 Nannestad 2030 Nannestad
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 995710676
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 20.06.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,99%
Resultat  
  
-126,37%
Egenkapital  
  
-39,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 50.110.000 48.653.000 54.272.000 52.181.000 47.745.000
Resultat: -135.000 512.000 -459.000 -52.000 -589.000
Egenkapital: 204.000 339.000 -174.000 286.000 338.000
Regnskap for Kram Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 50.110.000 48.653.000 54.272.000 52.181.000 47.745.000
Driftskostnader -50.231.000 -48.127.000 -54.732.000 -52.215.000 -48.347.000
Driftsresultat -120.000 525.000 -459.000 -35.000 -602.000
Finansinntekter 5.000 11.000 30.000 18.000 16.000
Finanskostnader -19.000 -23.000 -30.000 -34.000 -2.000
Finans -14.000 -12.000 0 -16.000 14.000
Resultat før skatt -135.000 512.000 -459.000 -52.000 -589.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -135.000 512.000 -459.000 -52.000 -589.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 449.000 345.000 410.000 532.000 617.000
Sum omløpsmidler 6.291.000 6.456.000 6.489.000 5.587.000 5.892.000
Sum eiendeler 6.740.000 6.801.000 6.899.000 6.119.000 6.509.000
Sum opptjent egenkapital -546.000 -411.000 -924.000 -464.000 -412.000
Sum egenkapital 204.000 339.000 -174.000 286.000 338.000
Sum langsiktig gjeld 519.000 419.000 485.000 559.000 632.000
Sum kortsiktig gjeld 6.017.000 6.043.000 6.588.000 5.274.000 5.539.000
Sum gjeld og egenkapital 6.740.000 6.801.000 6.899.000 6.119.000 6.509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.808.000 44.992.000 47.226.000 45.511.000 42.033.000
Andre inntekter 3.302.000 3.661.000 7.046.000 6.670.000 5.711.000
Driftsinntekter 50.110.000 48.653.000 54.272.000 52.181.000 47.745.000
Varekostnad -23.934.000 -23.376.000 -23.840.000 -22.356.000 -20.878.000
Lønninger -16.384.000 -15.953.000 -18.950.000 -18.175.000 -16.255.000
Avskrivning -204.000 -144.000 -127.000 -126.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.709.000 -8.654.000 -11.815.000 -11.558.000 -11.203.000
Driftskostnader -50.231.000 -48.127.000 -54.732.000 -52.215.000 -48.347.000
Driftsresultat -120.000 525.000 -459.000 -35.000 -602.000
Finansinntekter 5.000 11.000 30.000 18.000 16.000
Finanskostnader -19.000 -23.000 -30.000 -34.000 -2.000
Finans -14.000 -12.000 0 -16.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -135.000 512.000 -459.000 -52.000 -589.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 409.000 305.000 365.000 492.000 617.000
Sum varige driftsmidler 409.000 305.000 365.000 492.000 617.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 45.000 40.000 0
Sum anleggsmidler 449.000 345.000 410.000 532.000 617.000
Varebeholdning 2.579.000 2.312.000 2.432.000 2.342.000 1.961.000
Kundefordringer 19.000 162.000 78.000 35.000 13.000
Andre fordringer 146.000 118.000 264.000 80.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.549.000 3.864.000 3.715.000 3.130.000 3.867.000
Sum omløpsmidler 6.291.000 6.456.000 6.489.000 5.587.000 5.892.000
Sum eiendeler 6.740.000 6.801.000 6.899.000 6.119.000 6.509.000
Sum opptjent egenkapital -546.000 -411.000 -924.000 -464.000 -412.000
Sum egenkapital 204.000 339.000 -174.000 286.000 338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 519.000 419.000 485.000 559.000 632.000
Leverandørgjeld 2.281.000 2.256.000 2.303.000 669.000 1.666.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.140.000 1.192.000 1.226.000 1.479.000 1.237.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.596.000 2.596.000 3.059.000 3.126.000 2.636.000
Sum kortsiktig gjeld 6.017.000 6.043.000 6.588.000 5.274.000 5.539.000
Sum gjeld og egenkapital 6.740.000 6.801.000 6.899.000 6.119.000 6.509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 274.000 413.000 -99.000 313.000 353.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7
Soliditet 3.0 5.0 -2.5 4.7 5.2
Resultatgrad -0.2 1.1 -0.8 -0.1 -1.3
Rentedekningsgrad -6.3 22.8 -15.3
Gjeldsgrad 32.0 19.1 -40.6 20.4 18.3
Total kapitalrentabilitet -1.7 7.9 -6.2 -0.3
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Alexander MyrsethStyreleder45
Miguel PaulosStyremedlem45
Glenn Erik PaulsenVaramedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alexander Myrseth100.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00