Security Infrastructure Properties Denmark As
Juridisk navn:  Security Infrastructure Properties Denmark As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22878700
C/O Pareto Business Management As Postboks 1396 Vika Dronning Mauds gate 3 Fax: 22878800
0114 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913870018
Aksjekapital: 1.227.400 NOK
Etableringsdato: 31.05.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Pareto Business Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
603,16%
Egenkapital  
  
-0,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 12.745.000 -2.533.000 -6.756.000 -2.586.000 -4.000
Egenkapital: 110.759.000 111.736.000 127.737.000 142.643.000 21.000
Regnskap for Security Infrastructure Properties Denmark As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -181.000 -160.000 -247.000 -114.000 -4.000
Driftsresultat -181.000 -161.000 -247.000 -114.000 -4.000
Finansinntekter 15.102.000 2.000 43.000 1.000 71.000
Finanskostnader -2.175.000 -2.373.000 -6.552.000 -2.472.000 -71.000
Finans 12.927.000 -2.371.000 -6.509.000 -2.471.000 0
Resultat før skatt 12.745.000 -2.533.000 -6.756.000 -2.586.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 -2.048.000 2.048.000 0
Årsresultat 12.745.000 -2.533.000 -8.804.000 -538.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 204.451.000 204.566.000 204.489.000 206.499.000 0
Sum omløpsmidler 133.000 83.000 706.000 3.407.000 21.000
Sum eiendeler 204.584.000 204.649.000 205.195.000 209.906.000 21.000
Sum opptjent egenkapital 12.745.000 0 0 -541.000 -3.000
Sum egenkapital 110.759.000 111.736.000 127.737.000 142.643.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 90.644.000 90.702.000 76.205.000 65.268.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.181.000 2.210.000 1.253.000 1.995.000 0
Sum gjeld og egenkapital 204.583.000 204.648.000 205.195.000 209.907.000 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -91.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -69.000 -247.000 -114.000 -4.000
Driftskostnader -181.000 -160.000 -247.000 -114.000 -4.000
Driftsresultat -181.000 -161.000 -247.000 -114.000 -4.000
Finansinntekter 15.102.000 2.000 43.000 1.000 71.000
Finanskostnader -2.175.000 -2.373.000 -6.552.000 -2.472.000 -71.000
Finans 12.927.000 -2.371.000 -6.509.000 -2.471.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -13.723.000 0 0 0 0
Årsresultat 12.745.000 -2.533.000 -8.804.000 -538.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.048.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 204.451.000 204.566.000 204.489.000 204.451.000 0
Sum anleggsmidler 204.451.000 204.566.000 204.489.000 206.499.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 14.000 828.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 133.000 83.000 692.000 2.579.000 21.000
Sum omløpsmidler 133.000 83.000 706.000 3.407.000 21.000
Sum eiendeler 204.584.000 204.649.000 205.195.000 209.906.000 21.000
Sum opptjent egenkapital 12.745.000 0 0 -541.000 -3.000
Sum egenkapital 110.759.000 111.736.000 127.737.000 142.643.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 90.644.000 90.702.000 76.205.000 65.268.000 0
Leverandørgjeld 8.000 8.000 58.000 845.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 200.000 0
Utbytte -13.723.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.174.000 2.203.000 1.195.000 950.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.181.000 2.210.000 1.253.000 1.995.000 0
Sum gjeld og egenkapital 204.583.000 204.648.000 205.195.000 209.907.000 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.048.000 -2.127.000 -547.000 1.412.000 21.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0.6 1.7 0.0
Soliditet 54.1 54.6 62.3 6 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 0.9
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.6 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.3 -0.1 -0.1 -0.1 319.0
Signatur
13.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Scott Michael SmithStyreleder59
Olav SolbergStyremedlem64
Morten HaugenStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
AS Enterprise0.75 
Gec Holding AS25.00 
As Audley25.00 
Benestad Eiendom AS2.50 
Peter Ringkjøb Groth0.7544
Kloppedalen AS1.75 
Erik Høstmælingen0.7577
GRYNINGSKUST FÖRVALTNING AB0.75 
Kjetil Houg0.7554
LAPAS AS10.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00