Maleren Kristiansand AS
Juridisk navn:  Maleren Kristiansand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91102116
Postboks 100 Henrik Wergelands Gate 13 Fax: 37046308
4662 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune: www.malerenkristiansan...
Agder Kristiansand
Org.nr: 971061456
Aksjekapital: 1.435.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 06.07.1994
Foretakstype: AS
Revisor: Agder Revisjon AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,8%
Resultat  
  
-124,23%
Egenkapital  
  
-7,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.050.000 4.490.000 4.351.000 6.027.000 3.500.000
Resultat: -55.000 227.000 -1.371.000 511.000 174.000
Egenkapital: -823.000 -768.000 -995.000 -74.000 -585.000
Regnskap for Maleren Kristiansand AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.050.000 4.490.000 4.351.000 6.027.000 3.500.000
Driftskostnader -4.080.000 -4.185.000 -5.672.000 -5.500.000 -3.289.000
Driftsresultat -30.000 305.000 -1.320.000 527.000 211.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -78.000 -51.000 -16.000 -37.000
Finans -26.000 -78.000 -51.000 -16.000 -37.000
Resultat før skatt -55.000 227.000 -1.371.000 511.000 174.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -55.000 227.000 -1.371.000 511.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 18.000 23.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.974.000 2.095.000 2.007.000 1.878.000 1.407.000
Sum eiendeler 1.989.000 2.113.000 2.030.000 1.878.000 1.407.000
Sum opptjent egenkapital -2.258.000 -2.203.000 -2.430.000 -1.059.000 -1.570.000
Sum egenkapital -823.000 -768.000 -995.000 -74.000 -585.000
Sum langsiktig gjeld 380.000 462.000 0 400.000
Sum kortsiktig gjeld 2.812.000 2.501.000 2.562.000 1.951.000 1.592.000
Sum gjeld og egenkapital 1.989.000 2.113.000 2.029.000 1.877.000 1.407.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.014.000 4.438.000 4.320.000 6.012.000 3.259.000
Andre inntekter 36.000 53.000 31.000 15.000 241.000
Driftsinntekter 4.050.000 4.490.000 4.351.000 6.027.000 3.500.000
Varekostnad -1.122.000 -1.490.000 -1.094.000 -1.977.000 -1.006.000
Lønninger -2.013.000 -1.803.000 -3.295.000 -2.480.000 -1.878.000
Avskrivning -4.000 -5.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -941.000 -887.000 -1.277.000 -1.043.000 -405.000
Driftskostnader -4.080.000 -4.185.000 -5.672.000 -5.500.000 -3.289.000
Driftsresultat -30.000 305.000 -1.320.000 527.000 211.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -78.000 -51.000 -16.000 -37.000
Finans -26.000 -78.000 -51.000 -16.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -55.000 227.000 -1.371.000 511.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 18.000 23.000 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 18.000 23.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 18.000 23.000 0 0
Varebeholdning 63.000 334.000 302.000 25.000 81.000
Kundefordringer 1.643.000 1.585.000 1.492.000 1.608.000 1.192.000
Andre fordringer 164.000 79.000 104.000 114.000 77.000
Sum investeringer 50.000 50.000 0 0 0
Kasse, bank 53.000 47.000 109.000 131.000 58.000
Sum omløpsmidler 1.974.000 2.095.000 2.007.000 1.878.000 1.407.000
Sum eiendeler 1.989.000 2.113.000 2.030.000 1.878.000 1.407.000
Sum opptjent egenkapital -2.258.000 -2.203.000 -2.430.000 -1.059.000 -1.570.000
Sum egenkapital -823.000 -768.000 -995.000 -74.000 -585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 325.000 505.000 480.000 269.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 380.000 462.000 0 400.000
Leverandørgjeld 209.000 214.000 426.000 288.000 530.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 552.000 457.000 339.000 508.000 323.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.725.000 1.324.000 1.318.000 886.000 397.000
Sum kortsiktig gjeld 2.812.000 2.501.000 2.562.000 1.951.000 1.592.000
Sum gjeld og egenkapital 1.989.000 2.113.000 2.029.000 1.877.000 1.407.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -838.000 -406.000 -555.000 -73.000 -185.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.8 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8
Soliditet -41.4 -36.3 -3.9 -41.6
Resultatgrad -0.7 6.8 -30.3 8.7 6
Rentedekningsgrad -1.2 3.9 -25.9 32.9 5.7
Gjeldsgrad -3.4 -3.8 -26.4 -3.4
Total kapitalrentabilitet -1.5 14.4 -65.1 28.1 1
Signatur
25.10.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
13.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roger ChristiansenStyreleder59
Nicolai VorelandStyremedlem35
Bjørn VorelandStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nicolai Voreland17.4235
Bjørn Voreland76.65 
Bjørn Voreland76.65 
Bjørn Voreland76.6566
Anita Voreland5.9265
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00