Hartvig Wennberg Ii As
Juridisk navn:  Hartvig Wennberg Ii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1863 Vika Haakon Viis Gate 6 Fax:
0124 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918190600
Aksjekapital: 30.078 NOK
Etableringsdato: 26.10.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,81%
Resultat  
  
17,95%
Egenkapital  
  
0,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 682.000 657.000 1.505.000 838.000
Resultat: 46.000 39.000 -4.674.000 -2.721.000
Egenkapital: 10.134.000 10.098.000 10.068.000 158.648.000
Regnskap for Hartvig Wennberg Ii As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 682.000 657.000 1.505.000 838.000
Driftskostnader -183.000 -193.000 -6.327.000 -3.577.000
Driftsresultat 500.000 465.000 -4.822.000 -2.740.000
Finansinntekter 236.000 214.000 553.000 865.000
Finanskostnader -690.000 -640.000 -405.000 -847.000
Finans -454.000 -426.000 148.000 18.000
Resultat før skatt 46.000 39.000 -4.674.000 -2.721.000
Skattekostnad -10.000 -9.000 -134.000 28.000
Årsresultat 36.000 30.000 -4.808.000 -2.693.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.809.000 12.824.000 12.828.000 74.609.000
Sum omløpsmidler 13.052.000 12.511.000 12.642.000 101.344.000
Sum eiendeler 25.861.000 25.335.000 25.470.000 175.953.000
Sum opptjent egenkapital 10.104.000 10.068.000 10.038.000 158.134.000
Sum egenkapital 10.134.000 10.098.000 10.068.000 158.648.000
Sum langsiktig gjeld 15.000.000 15.003.000 15.001.000 15.120.000
Sum kortsiktig gjeld 728.000 234.000 401.000 2.184.000
Sum gjeld og egenkapital 25.862.000 25.335.000 25.470.000 175.952.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 682.000 657.000 1.505.000 838.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 682.000 657.000 1.505.000 838.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -15.000 -4.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -168.000 -189.000 -6.327.000 -3.577.000
Driftskostnader -183.000 -193.000 -6.327.000 -3.577.000
Driftsresultat 500.000 465.000 -4.822.000 -2.740.000
Finansinntekter 236.000 214.000 553.000 865.000
Finanskostnader -690.000 -640.000 -405.000 -847.000
Finans -454.000 -426.000 148.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat 36.000 30.000 -4.808.000 -2.693.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 12.321.000 12.321.000 12.321.000 12.321.000
Maskiner anlegg 0 15.000 18.000 0
Driftsløsøre 488.000 488.000 488.000 488.000
Sum varige driftsmidler 12.809.000 12.824.000 12.828.000 12.809.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 61.800.000
Sum anleggsmidler 12.809.000 12.824.000 12.828.000 74.609.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 12.000 12.000 12.000
Andre fordringer 12.180.000 12.330.000 12.581.000 17.821.000
Sum investeringer 0 0 0 81.904.000
Kasse, bank 860.000 170.000 49.000 1.607.000
Sum omløpsmidler 13.052.000 12.511.000 12.642.000 101.344.000
Sum eiendeler 25.861.000 25.335.000 25.470.000 175.953.000
Sum opptjent egenkapital 10.104.000 10.068.000 10.038.000 158.134.000
Sum egenkapital 10.134.000 10.098.000 10.068.000 158.648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 1.000 120.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000.000 15.003.000 15.001.000 15.120.000
Leverandørgjeld 0 5.000 28.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 728.000 229.000 374.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 728.000 234.000 401.000 2.184.000
Sum gjeld og egenkapital 25.862.000 25.335.000 25.470.000 175.952.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.324.000 12.277.000 12.241.000 99.160.000
Likviditetsgrad 1 17.9 53.5 31.5 46.4
Likviditetsgrad 2 17.9 53.5 31.5 46.4
Soliditet 39.2 39.9 39.5 90.2
Resultatgrad 73.3 70.8 -320.4
Rentedekningsgrad 0.7 0.7 -11.9 -3.2
Gjeldsgrad 1.6 1.5 1.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.8 2.7 -16.8 -1.1
Signatur
15.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Gunnar HartvigStyreleder61
Trond Erik WennbergStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond Erik Wennberg50.0069
Jan Gunnar Hartvig50.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00