Park Consult Bjarne Holø
Juridisk navn:  Park Consult Bjarne Holø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61212400
Parklund Ottadalsvegen 4733 Parklund Ottadalsvegen 4733 Fax: 61212410
2685 Garmo 2685 Garmo
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 972420751
Aksjekapital: 90 NOK
Etableringsdato: 20.02.1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-22,2%
Resultat  
  
-39,29%
Egenkapital  
  
-17,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 417.000 536.000 584.000 415.000 468.000
Resultat: 68.000 112.000 -66.000 -16.000 66.000
Egenkapital: 368.000 448.000 465.000 527.000 643.000
Regnskap for Park Consult Bjarne Holø
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 417.000 536.000 584.000 415.000 468.000
Driftskostnader -350.000 -425.000 -650.000 -432.000 -357.000
Driftsresultat 68.000 112.000 -66.000 -16.000 112.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -45.000
Finans 0 0 0 -45.000
Resultat før skatt 68.000 112.000 -66.000 -16.000 66.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 112.000 -66.000 -16.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 671.000 746.000 2.058.000 1.551.000 1.657.000
Sum omløpsmidler 277.000 386.000 343.000 378.000 380.000
Sum eiendeler 948.000 1.132.000 2.401.000 1.929.000 2.037.000
Sum opptjent egenkapital 368.000 448.000 465.000 527.000 643.000
Sum egenkapital 368.000 448.000 465.000 527.000 643.000
Sum langsiktig gjeld 522.000 580.000 1.863.000 1.303.000 1.328.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 104.000 73.000 100.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 948.000 1.132.000 2.401.000 1.930.000 2.038.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 417.000 478.000 470.000 415.000 304.000
Andre inntekter 58.000 113.000 0 164.000
Driftsinntekter 417.000 536.000 584.000 415.000 468.000
Varekostnad -33.000 -50.000 -143.000 -47.000 -90.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -111.000 -187.000 -134.000 -119.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -188.000 -373.000 -266.000 -266.000
Driftskostnader -350.000 -425.000 -650.000 -432.000 -357.000
Driftsresultat 68.000 112.000 -66.000 -16.000 112.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -45.000
Finans 0 0 0 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 112.000 -66.000 -16.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 1.113.000 1.161.000 1.185.000
Maskiner anlegg 671.000 746.000 933.000 378.000 472.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 671.000 746.000 2.047.000 1.540.000 1.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 11.000 11.000 0
Sum anleggsmidler 671.000 746.000 2.058.000 1.551.000 1.657.000
Varebeholdning 0 28.000 58.000 37.000
Kundefordringer 219.000 224.000 212.000 155.000 173.000
Andre fordringer 9.000 19.000 32.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 11.000
Kasse, bank 59.000 153.000 84.000 134.000 103.000
Sum omløpsmidler 277.000 386.000 343.000 378.000 380.000
Sum eiendeler 948.000 1.132.000 2.401.000 1.929.000 2.037.000
Sum opptjent egenkapital 368.000 448.000 465.000 527.000 643.000
Sum egenkapital 368.000 448.000 465.000 527.000 643.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 522.000 580.000 1.863.000 1.303.000 1.328.000
Leverandørgjeld 33.000 53.000 86.000 103.000 67.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 51.000 -13.000 -4.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 104.000 73.000 100.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 948.000 1.132.000 2.401.000 1.930.000 2.038.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 219.000 282.000 270.000 278.000 313.000
Likviditetsgrad 1 4.8 3.7 4.7 3.8 5.7
Likviditetsgrad 2 4.8 3.7 4.3 3.2 5.1
Soliditet 38.8 39.6 19.4 27.3 31.6
Resultatgrad 16.3 20.9 -11.3 -3.9 23.9
Rentedekningsgrad 2.5
Gjeldsgrad 1.6 1.5 4.2 2.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 7.2 9.9 -2.7 -0.8 5.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00