Husdyrhold App As
Juridisk navn:  Husdyrhold App As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Aniksdalsvegen 435 Aniksdalsvegen 435 Fax:
4362 Vigrestad 4362 Vigrestad
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 920465560
Aksjekapital: 122.500 NOK
Etableringsdato: 15.01.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon Ryfylke As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
61,9%
Egenkapital  
  
-6,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -8.000 -21.000
Egenkapital: 121.000 129.000
Regnskap for Husdyrhold App As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -8.000 -21.000
Driftsresultat -8.000 -21.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -8.000 -21.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -8.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.000 50.000
Sum omløpsmidler 14.000 79.000
Sum eiendeler 122.000 129.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 0
Sum egenkapital 121.000 129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 122.000 129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -21.000
Driftskostnader -8.000 -21.000
Driftsresultat -8.000 -21.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -8.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 50.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 108.000 50.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 14.000 79.000
Sum omløpsmidler 14.000 79.000
Sum eiendeler 122.000 129.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 0
Sum egenkapital 121.000 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 122.000 129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 79.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -6.6 -16.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Sigurd NorlandStyreleder50
Møyfrid Iren Mattingsdal ØglændStyremedlem43
Eirik UrStyremedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Harald Hareland Øglænd48.9844
Fiskå Mølle AS51.02 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00