Bistroeconomics As
Juridisk navn:  Bistroeconomics As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kirkegårdsgata 10A Kirkegårdsgata 10A Fax:
0558 Oslo 558 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921832680
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 18.11.2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -13.000
Egenkapital: 11.000
Regnskap for Bistroeconomics As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -13.000
Finans -13.000
Resultat før skatt -13.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 765.000
Sum omløpsmidler 9.000
Sum eiendeler 774.000
Sum opptjent egenkapital -20.000
Sum egenkapital 11.000
Sum langsiktig gjeld 764.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -13.000
Finans -13.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 765.000
Sum anleggsmidler 765.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 9.000
Sum omløpsmidler 9.000
Sum eiendeler 774.000
Sum opptjent egenkapital -20.000
Sum egenkapital 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 764.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 69.5
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Torbjørn Øverland AmundsenStyreleder41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Torbjørn Øverland Amundsen100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00