Næringsparken As
Juridisk navn:  Næringsparken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51401694
Øyevollveien 6 Øyevollveien 6 Fax:
4460 Moi 4460 Moi
Fylke: Kommune:
Rogaland Lund
Org.nr: 967236055
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.06.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Lund Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-64,65%
Resultat  
  
-1408,51%
Egenkapital  
  
-40,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 76.000 215.000 300.000 263.000 274.000
Resultat: -709.000 -47.000 -3.000 -181.000 -45.000
Egenkapital: 977.000 1.651.000 1.682.000 1.678.000 1.809.000
Regnskap for Næringsparken As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 76.000 215.000 300.000 263.000 274.000
Driftskostnader -205.000 -230.000 -269.000 -407.000 -287.000
Driftsresultat -129.000 -15.000 30.000 -144.000 -12.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -585.000 -37.000 -38.000 -41.000 -36.000
Finans -580.000 -32.000 -34.000 -37.000 -32.000
Resultat før skatt -709.000 -47.000 -3.000 -181.000 -45.000
Skattekostnad 35.000 16.000 6.000 51.000 27.000
Årsresultat -674.000 -31.000 3.000 -130.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.360.000 2.000.000 2.090.000 2.180.000 2.270.000
Sum omløpsmidler 336.000 489.000 517.000 495.000 669.000
Sum eiendeler 1.696.000 2.489.000 2.607.000 2.675.000 2.939.000
Sum opptjent egenkapital -446.000 228.000 259.000 256.000 386.000
Sum egenkapital 977.000 1.651.000 1.682.000 1.678.000 1.809.000
Sum langsiktig gjeld 706.000 819.000 879.000 960.000 1.086.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 20.000 46.000 37.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 1.697.000 2.490.000 2.607.000 2.676.000 2.939.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.000 215.000 300.000 35.000 3.000
Andre inntekter 0 0 0 228.000 271.000
Driftsinntekter 76.000 215.000 300.000 263.000 274.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -115.000 -140.000 -179.000 -317.000 -197.000
Driftskostnader -205.000 -230.000 -269.000 -407.000 -287.000
Driftsresultat -129.000 -15.000 30.000 -144.000 -12.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -585.000 -37.000 -38.000 -41.000 -36.000
Finans -580.000 -32.000 -34.000 -37.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -674.000 -31.000 3.000 -130.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.160.000 1.250.000 1.340.000 1.430.000 1.520.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.160.000 1.250.000 1.340.000 1.430.000 1.520.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Sum anleggsmidler 1.360.000 2.000.000 2.090.000 2.180.000 2.270.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 13.000 72.000 50.000
Andre fordringer 22.000 21.000 19.000 34.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 111.000 128.000 47.000 450.000
Sum omløpsmidler 336.000 489.000 517.000 495.000 669.000
Sum eiendeler 1.696.000 2.489.000 2.607.000 2.675.000 2.939.000
Sum opptjent egenkapital -446.000 228.000 259.000 256.000 386.000
Sum egenkapital 977.000 1.651.000 1.682.000 1.678.000 1.809.000
Sum avsetninger til forpliktelser 78.000 113.000 129.000 135.000 186.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 706.000 819.000 879.000 960.000 1.086.000
Leverandørgjeld 11.000 17.000 21.000 34.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 23.000 0 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 20.000 46.000 37.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 1.697.000 2.490.000 2.607.000 2.676.000 2.939.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 322.000 469.000 471.000 458.000 625.000
Likviditetsgrad 1 2 24.4 11.2 13.4 15.2
Likviditetsgrad 2 2 24.4 11.2 13.4 15.3
Soliditet 57.6 66.3 64.5 62.7 61.6
Resultatgrad -169.7 1 -54.8 -4.4
Rentedekningsgrad -0.2 -0.4 0.8 -3.5 -0.2
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -7.3 -0.4 1.3 -5.2 -0.3
Signatur
19.03.2021
STYRET.
Prokurister
19.03.2021
PROKURA HVER FOR SEG
MOEN ANNE SOLFRID
PROKURA HVER FOR SEG
MOEN OSMUND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Osmund MoenStyreleder80
Leif GrudeStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Stein Moen10.0055
Lena Alette Moen Grude90.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00