It Support AS
Juridisk navn:  It Support AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90069019
Postboks 148 Galeivegen 20 Fax: 51699909
4098 Tananger 4056 Tananger
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 977197821
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 01.01.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20,56%
Resultat  
  
119,38%
Egenkapital  
  
2,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 452.000 569.000 293.000 595.000 848.000
Resultat: 269.000 -1.388.000 -491.000 510.000 202.000
Egenkapital: 8.979.000 8.781.000 10.219.000 10.885.000 10.522.000
Regnskap for It Support AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 452.000 569.000 293.000 595.000 848.000
Driftskostnader -647.000 -711.000 -367.000 -543.000 -817.000
Driftsresultat -195.000 -142.000 -75.000 52.000 31.000
Finansinntekter 1.266.000 1.378.000 -220.000 457.000 332.000
Finanskostnader -803.000 -2.625.000 -196.000 0 -161.000
Finans 463.000 -1.247.000 -416.000 457.000 171.000
Resultat før skatt 269.000 -1.388.000 -491.000 510.000 202.000
Skattekostnad 11.000 -21.000 -34.000
Årsresultat 269.000 -1.388.000 -479.000 489.000 168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 248.000 404.000 561.000 3.551.000
Sum omløpsmidler 9.032.000 8.714.000 9.872.000 10.615.000 7.230.000
Sum eiendeler 9.123.000 8.962.000 10.276.000 11.176.000 10.781.000
Sum opptjent egenkapital 8.779.000 8.581.000 10.019.000 10.685.000 10.322.000
Sum egenkapital 8.979.000 8.781.000 10.219.000 10.885.000 10.522.000
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 144.000 181.000 57.000 279.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 9.123.000 8.962.000 10.276.000 11.175.000 10.781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 452.000 497.000 228.000 505.000 848.000
Andre inntekter 71.000 65.000 90.000 0
Driftsinntekter 452.000 569.000 293.000 595.000 848.000
Varekostnad -6.000 0 0 0
Lønninger -205.000 -344.000 -26.000 -120.000 -267.000
Avskrivning -156.000 -156.000 -156.000 -147.000 -204.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -211.000 -185.000 -276.000 -346.000
Driftskostnader -647.000 -711.000 -367.000 -543.000 -817.000
Driftsresultat -195.000 -142.000 -75.000 52.000 31.000
Finansinntekter 1.266.000 1.378.000 -220.000 457.000 332.000
Finanskostnader -803.000 -2.625.000 -196.000 0 -161.000
Finans 463.000 -1.247.000 -416.000 457.000 171.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 269.000 -1.388.000 -479.000 489.000 168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 91.000 248.000 404.000 561.000 523.000
Sum varige driftsmidler 91.000 248.000 404.000 561.000 523.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.028.000
Sum anleggsmidler 91.000 248.000 404.000 561.000 3.551.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 183.000 89.000 0 94.000 122.000
Andre fordringer 4.275.000 5.643.000 6.036.000 3.609.000 3.269.000
Sum investeringer 3.061.000 2.289.000 3.137.000 4.778.000 927.000
Kasse, bank 1.513.000 692.000 699.000 2.134.000 2.912.000
Sum omløpsmidler 9.032.000 8.714.000 9.872.000 10.615.000 7.230.000
Sum eiendeler 9.123.000 8.962.000 10.276.000 11.176.000 10.781.000
Sum opptjent egenkapital 8.779.000 8.581.000 10.019.000 10.685.000 10.322.000
Sum egenkapital 8.979.000 8.781.000 10.219.000 10.885.000 10.522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 0
Leverandørgjeld 21.000 32.000 15.000 20.000 39.000
Betalbar skatt 0 10.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000 96.000 40.000 47.000 53.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 53.000 3.000 202.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 181.000 57.000 279.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 9.123.000 8.962.000 10.276.000 11.175.000 10.781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.888.000 8.533.000 9.815.000 10.336.000 6.971.000
Likviditetsgrad 1 62.7 48.1 173.2 3 27.9
Likviditetsgrad 2 62.7 48.1 173.2 3 27.9
Soliditet 98.4 98.0 99.4 97.4 97.6
Resultatgrad -43.1 -25.0 -25.6 8.7 3.7
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 -0.4 0.2
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 11.7 13.8 -2.9 4.6 3.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Torger LogStyreleder70
Signe LogVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ruben Log14.0031
Bjørnar Log14.0029
Torger Log16.0070
Log Holding As14.00 
Torhild Log14.0038
E&A Invest As14.00 
Kristine Harbo14.0044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00