Alustål As
Juridisk navn:  Alustål As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69136913
Postboks 1095 Valaskjold Torvbanen 2 Fax: 69136919
1705 Sarpsborg 1640 Råde
Fylke: Kommune: www.alustal.no
Viken Råde
Org.nr: 981343344
Aksjekapital: 1.410.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 01.11.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Øst-Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
80,93%
Resultat  
  
-76,74%
Egenkapital  
  
7,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 36.193.000 20.004.000 17.830.000 15.374.000 14.093.000
Resultat: 254.000 1.092.000 1.369.000 171.000 380.000
Egenkapital: 2.921.000 2.727.000 1.877.000 647.000 476.000
Regnskap for Alustål As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 36.193.000 20.004.000 17.830.000 15.374.000 14.093.000
Driftskostnader -35.889.000 -18.867.000 -16.411.000 -15.144.000 -13.683.000
Driftsresultat 304.000 1.138.000 1.420.000 229.000 410.000
Finansinntekter 7.000 1.000 0 10.000 4.000
Finanskostnader -58.000 -47.000 -51.000 -68.000 -33.000
Finans -51.000 -46.000 -51.000 -58.000 -29.000
Resultat før skatt 254.000 1.092.000 1.369.000 171.000 380.000
Skattekostnad -60.000 -242.000 -139.000 0 0
Årsresultat 194.000 850.000 1.230.000 171.000 380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 474.000 590.000 510.000 430.000 434.000
Sum omløpsmidler 11.608.000 5.545.000 5.179.000 3.784.000 4.002.000
Sum eiendeler 12.082.000 6.135.000 5.689.000 4.214.000 4.436.000
Sum opptjent egenkapital 1.511.000 1.317.000 467.000 -763.000 -934.000
Sum egenkapital 2.921.000 2.727.000 1.877.000 647.000 476.000
Sum langsiktig gjeld 463.000 567.000 781.000 711.000 664.000
Sum kortsiktig gjeld 8.697.000 2.842.000 3.031.000 2.857.000 3.296.000
Sum gjeld og egenkapital 12.081.000 6.136.000 5.689.000 4.215.000 4.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.016.000 19.948.000 17.491.000 15.258.000 14.061.000
Andre inntekter 177.000 56.000 339.000 116.000 33.000
Driftsinntekter 36.193.000 20.004.000 17.830.000 15.374.000 14.093.000
Varekostnad -26.453.000 -10.090.000 -8.721.000 -8.420.000 -8.462.000
Lønninger -4.534.000 -4.517.000 -3.959.000 -3.095.000 -2.970.000
Avskrivning -121.000 -104.000 -65.000 -66.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.781.000 -4.156.000 -3.666.000 -3.563.000 -2.173.000
Driftskostnader -35.889.000 -18.867.000 -16.411.000 -15.144.000 -13.683.000
Driftsresultat 304.000 1.138.000 1.420.000 229.000 410.000
Finansinntekter 7.000 1.000 0 10.000 4.000
Finanskostnader -58.000 -47.000 -51.000 -68.000 -33.000
Finans -51.000 -46.000 -51.000 -58.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 194.000 850.000 1.230.000 171.000 380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 474.000 590.000 510.000 430.000 434.000
Sum varige driftsmidler 474.000 590.000 510.000 430.000 434.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 474.000 590.000 510.000 430.000 434.000
Varebeholdning 2.143.000 1.479.000 1.200.000 1.023.000 724.000
Kundefordringer 6.877.000 2.854.000 3.506.000 2.467.000 2.452.000
Andre fordringer 231.000 227.000 236.000 169.000 115.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.356.000 985.000 237.000 125.000 712.000
Sum omløpsmidler 11.608.000 5.545.000 5.179.000 3.784.000 4.002.000
Sum eiendeler 12.082.000 6.135.000 5.689.000 4.214.000 4.436.000
Sum opptjent egenkapital 1.511.000 1.317.000 467.000 -763.000 -934.000
Sum egenkapital 2.921.000 2.727.000 1.877.000 647.000 476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 44.000 69.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 51.000 142.000 0
Sum langsiktig gjeld 463.000 567.000 781.000 711.000 664.000
Leverandørgjeld 6.744.000 1.668.000 1.901.000 1.957.000 2.485.000
Betalbar skatt 101.000 267.000 70.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.451.000 469.000 555.000 418.000 456.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 402.000 438.000 454.000 340.000 355.000
Sum kortsiktig gjeld 8.697.000 2.842.000 3.031.000 2.857.000 3.296.000
Sum gjeld og egenkapital 12.081.000 6.136.000 5.689.000 4.215.000 4.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.911.000 2.703.000 2.148.000 927.000 706.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.0 1.7 1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.3 1 1
Soliditet 24.2 44.4 3 15.3 10.7
Resultatgrad 0.8 5.7 8 1.5 2.9
Rentedekningsgrad 5.2 24.2 27.8 3.4 12.4
Gjeldsgrad 3.1 1.3 2 5.5 8.3
Total kapitalrentabilitet 2.6 18.6 2 5.7 9.3
Signatur
19.06.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
19.06.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Pål Arild EriksenStyreleder58
Erlend Stenersen EriksenStyremedlem33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alustål Holding As81.13 
June Kristin Nilsen18.8661
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00