Grønn Vekst As
Juridisk navn:  Grønn Vekst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37090900
Reddalsveien 211 Reddalsveien 211 Fax: 37090901
4886 Grimstad 4886 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 981711033
Aksjekapital: 2.800.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 21.02.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
82,98%
Resultat  
  
47,94%
Egenkapital  
  
15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 102.573.000 56.057.000 56.549.000 41.271.000 36.019.000
Resultat: 12.168.000 8.225.000 7.659.000 3.880.000 6.431.000
Egenkapital: 15.950.000 13.870.000 14.652.000 16.885.000 18.751.000
Regnskap for Grønn Vekst As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 102.573.000 56.057.000 56.549.000 41.271.000 36.019.000
Driftskostnader -92.018.000 -52.038.000 -50.725.000 -37.935.000 -31.316.000
Driftsresultat 10.554.000 4.021.000 5.824.000 3.335.000 4.703.000
Finansinntekter 1.950.000 4.561.000 2.156.000 762.000 1.745.000
Finanskostnader -336.000 -357.000 -321.000 -217.000 -17.000
Finans 1.614.000 4.204.000 1.835.000 545.000 1.728.000
Resultat før skatt 12.168.000 8.225.000 7.659.000 3.880.000 6.431.000
Skattekostnad -2.346.000 -807.000 -1.254.000 -746.000 -1.074.000
Årsresultat 9.823.000 7.418.000 6.405.000 3.135.000 5.357.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.741.000 22.805.000 19.270.000 16.256.000 10.170.000
Sum omløpsmidler 30.884.000 19.311.000 23.526.000 22.733.000 14.537.000
Sum eiendeler 49.625.000 42.116.000 42.796.000 38.989.000 24.707.000
Sum opptjent egenkapital 13.151.000 11.070.000 11.852.000 14.085.000 15.951.000
Sum egenkapital 15.950.000 13.870.000 14.652.000 16.885.000 18.751.000
Sum langsiktig gjeld 8.738.000 9.521.000 10.452.000 8.078.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 24.938.000 18.725.000 17.694.000 14.026.000 5.890.000
Sum gjeld og egenkapital 49.627.000 42.116.000 42.798.000 38.989.000 24.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.898.000 55.459.000 55.644.000 40.583.000 34.360.000
Andre inntekter 674.000 598.000 905.000 688.000 1.660.000
Driftsinntekter 102.573.000 56.057.000 56.549.000 41.271.000 36.019.000
Varekostnad -62.863.000 -30.628.000 -28.896.000 -18.499.000 -14.148.000
Lønninger -16.862.000 -15.364.000 -14.735.000 -13.271.000 -11.415.000
Avskrivning -1.361.000 -442.000 -398.000 -178.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.932.000 -5.604.000 -6.696.000 -5.987.000 -5.733.000
Driftskostnader -92.018.000 -52.038.000 -50.725.000 -37.935.000 -31.316.000
Driftsresultat 10.554.000 4.021.000 5.824.000 3.335.000 4.703.000
Finansinntekter 1.950.000 4.561.000 2.156.000 762.000 1.745.000
Finanskostnader -336.000 -357.000 -321.000 -217.000 -17.000
Finans 1.614.000 4.204.000 1.835.000 545.000 1.728.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -8.200.000 -8.000.000 -5.000.000 0
Årsresultat 9.823.000 7.418.000 6.405.000 3.135.000 5.357.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.593.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.593.000 0 0 0 0
Fast eiendom 14.321.000 10.040.000 10.334.000 10.487.000 5.014.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.048.000 423.000 351.000 323.000 40.000
Sum varige driftsmidler 15.368.000 10.463.000 10.685.000 10.810.000 5.054.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.780.000 12.341.000 8.585.000 5.447.000 5.116.000
Sum anleggsmidler 18.741.000 22.805.000 19.270.000 16.256.000 10.170.000
Varebeholdning 4.764.000 407.000 793.000 990.000 655.000
Kundefordringer 11.933.000 6.901.000 6.538.000 8.482.000 5.701.000
Andre fordringer 1.479.000 1.800.000 4.625.000 1.562.000 4.312.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 12.708.000 10.204.000 11.570.000 11.700.000 3.868.000
Sum omløpsmidler 30.884.000 19.311.000 23.526.000 22.733.000 14.537.000
Sum eiendeler 49.625.000 42.116.000 42.796.000 38.989.000 24.707.000
Sum opptjent egenkapital 13.151.000 11.070.000 11.852.000 14.085.000 15.951.000
Sum egenkapital 15.950.000 13.870.000 14.652.000 16.885.000 18.751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 198.000 61.000 72.000 78.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.927.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.738.000 9.521.000 10.452.000 8.078.000 67.000
Leverandørgjeld 7.421.000 3.886.000 2.715.000 3.419.000 1.800.000
Betalbar skatt 810.000 1.261.000 699.000 1.091.000
Skyldig offentlige avgifter 1.085.000 1.544.000 2.083.000 1.603.000 772.000
Utbytte -8.200.000 -8.000.000 -5.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 6.505.000 4.285.000 3.635.000 3.305.000 2.226.000
Sum kortsiktig gjeld 24.938.000 18.725.000 17.694.000 14.026.000 5.890.000
Sum gjeld og egenkapital 49.627.000 42.116.000 42.798.000 38.989.000 24.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.946.000 586.000 5.832.000 8.707.000 8.647.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.3 1.6 2.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1.3 1.6 2.4
Soliditet 32.1 32.9 34.2 43.3 75.9
Resultatgrad 10.3 7.2 10.3 8.1 13.1
Rentedekningsgrad 31.4 11.3 18.1 15.4 276.6
Gjeldsgrad 2.1 2 1.9 1.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 25.2 20.4 18.6 10.5 26.1
Signatur
14.07.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Maarten Hugo KantersStyreleder36
Per Audun LillebøStyremedlem67
Eirik FadnesStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Cambi Asa100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00