Dbv As
Juridisk navn:  Dbv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 217 Tiurvegen 24 Fax:
2381 Brumunddal 2380 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 983058515
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 23.01.2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Ringsaker Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1044,44%
Egenkapital  
  
137,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.053.000 0 0 0 40.000
Resultat: 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Egenkapital: 23.000 -62.000 -53.000 -34.000 -24.000
Regnskap for Dbv As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.053.000 0 0 0 40.000
Driftskostnader -4.968.000 -9.000 -19.000 -10.000 -32.000
Driftsresultat 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 445.000 9.000 74.000 92.000 100.000
Sum eiendeler 445.000 9.000 74.000 92.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -163.000 -154.000 -135.000 -126.000
Sum egenkapital 23.000 -62.000 -53.000 -34.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 422.000 71.000 127.000 126.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 10.000 75.000 93.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.053.000 0 0 0 40.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.053.000 0 0 0 40.000
Varekostnad -4.616.000 0 -4.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -352.000 -9.000 -15.000 -10.000 -32.000
Driftskostnader -4.968.000 -9.000 -19.000 -10.000 -32.000
Driftsresultat 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 -9.000 -19.000 -10.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 40.000 40.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 445.000 9.000 74.000 52.000 60.000
Sum omløpsmidler 445.000 9.000 74.000 92.000 100.000
Sum eiendeler 445.000 9.000 74.000 92.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -163.000 -154.000 -135.000 -126.000
Sum egenkapital 23.000 -62.000 -53.000 -34.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 127.000 126.000 123.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 365.000 1.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 70.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 422.000 71.000 127.000 126.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 10.000 75.000 93.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 -62.000 -53.000 -34.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.1 0.6 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.1 0.6 0.7 0.8
Soliditet 5.2 -688.9 -71.6
Resultatgrad 1.7 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 18.3 -1.1 -2.4 -3.7 -5.2
Total kapitalrentabilitet 19.1 -25.7 -10.9 8
Signatur
17.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Waastad GillerhaugenStyreleder65
Betty Rina Ryan GillerhaugenStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dbf As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00