Partrederiet Burøyfisk Da
Juridisk navn:  Partrederiet Burøyfisk Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
9135 Vannvåg 9135 Vannvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karlsøy
Org.nr: 984198175
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 01.02.2002
Foretakstype: PRE
Revisor: Revigo Harstad As
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14,97%
Resultat  
  
103%
Egenkapital  
  
21,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.448.000 3.869.000 4.297.000 4.762.000 5.061.000
Resultat: 879.000 433.000 327.000 839.000 2.564.000
Egenkapital: 5.565.000 4.596.000 4.175.000 3.864.000 3.301.000
Regnskap for Partrederiet Burøyfisk Da
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.448.000 3.869.000 4.297.000 4.762.000 5.061.000
Driftskostnader -3.437.000 -3.264.000 -3.744.000 -3.705.000 -2.434.000
Driftsresultat 1.011.000 605.000 553.000 1.057.000 2.627.000
Finansinntekter 13.000 17.000 21.000 9.000 3.000
Finanskostnader -145.000 -190.000 -248.000 -226.000 -65.000
Finans -132.000 -173.000 -227.000 -217.000 -62.000
Resultat før skatt 879.000 433.000 327.000 839.000 2.564.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 879.000 433.000 327.000 839.000 2.564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.079.000 9.492.000 9.905.000 10.113.000 10.532.000
Sum omløpsmidler 3.510.000 2.332.000 2.080.000 2.325.000 2.389.000
Sum eiendeler 12.589.000 11.824.000 11.985.000 12.438.000 12.921.000
Sum opptjent egenkapital 5.565.000 4.596.000 4.175.000 3.864.000 3.301.000
Sum egenkapital 5.565.000 4.596.000 4.175.000 3.864.000 3.301.000
Sum langsiktig gjeld 6.307.000 6.880.000 7.453.000 8.027.000 8.600.000
Sum kortsiktig gjeld 717.000 348.000 357.000 547.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 12.589.000 11.824.000 11.985.000 12.438.000 12.921.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.360.000 3.841.000 4.233.000 4.930.000 2.219.000
Andre inntekter 88.000 28.000 64.000 -168.000 2.842.000
Driftsinntekter 4.448.000 3.869.000 4.297.000 4.762.000 5.061.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.192.000 -2.115.000 -2.301.000 -1.965.000 -1.072.000
Avskrivning -413.000 -413.000 -420.000 -419.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -832.000 -736.000 -1.023.000 -1.321.000 -1.068.000
Driftskostnader -3.437.000 -3.264.000 -3.744.000 -3.705.000 -2.434.000
Driftsresultat 1.011.000 605.000 553.000 1.057.000 2.627.000
Finansinntekter 13.000 17.000 21.000 9.000 3.000
Finanskostnader -145.000 -190.000 -248.000 -226.000 -65.000
Finans -132.000 -173.000 -227.000 -217.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 879.000 433.000 327.000 839.000 2.564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.517.000 1.573.000 1.629.000 1.685.000 1.741.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 58.000 66.000 75.000 0 0
Driftsløsøre 395.000 465.000 535.000 617.000 711.000
Sum varige driftsmidler 7.562.000 7.919.000 8.276.000 8.428.000 8.791.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.079.000 9.492.000 9.905.000 10.113.000 10.532.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 890.000
Andre fordringer 99.000 80.000 64.000 89.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.410.000 2.252.000 2.016.000 2.236.000 1.481.000
Sum omløpsmidler 3.510.000 2.332.000 2.080.000 2.325.000 2.389.000
Sum eiendeler 12.589.000 11.824.000 11.985.000 12.438.000 12.921.000
Sum opptjent egenkapital 5.565.000 4.596.000 4.175.000 3.864.000 3.301.000
Sum egenkapital 5.565.000 4.596.000 4.175.000 3.864.000 3.301.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.307.000 6.880.000 7.453.000 8.027.000 8.600.000
Leverandørgjeld 88.000 -19.000 -6.000 40.000 252.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 468.000 342.000 349.000 441.000 751.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 25.000 14.000 65.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 717.000 348.000 357.000 547.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 12.589.000 11.824.000 11.985.000 12.438.000 12.921.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.793.000 1.984.000 1.723.000 1.778.000 1.369.000
Likviditetsgrad 1 4.9 6.7 5.8 4.3 2.3
Likviditetsgrad 2 4.9 6.7 5.8 4.3 2.3
Soliditet 44.2 38.9 34.8 31.1 25.5
Resultatgrad 22.7 15.6 12.9 22.2 51.9
Rentedekningsgrad 7.0 3.2 2.2 4.7 40.4
Gjeldsgrad 1.3 1.6 1.9 2.2 2.9
Total kapitalrentabilitet 8.1 5.3 4.8 8.6 20.4
Signatur
10.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Eivind LarsenStyreleder63
Hugo JohannessenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00