Nyvlest Samdrift DA
Juridisk navn:  Nyvlest Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51430051
Nordsjøvegen 2700 Nordsjøvegen 2700 Fax:
4360 Varhaug 4360 Varhaug
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 986946136
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 27.05.2004
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,85%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 8.494.000 8.743.000
Resultat: 0 14.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for Nyvlest Samdrift DA
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 8.494.000 8.743.000
Driftskostnader -8.480.000 -8.715.000
Driftsresultat 13.000 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -13.000 -14.000
Finans -13.000 -14.000
Resultat før skatt 14.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 610.000 703.000
Sum omløpsmidler 986.000 767.000
Sum eiendeler 1.596.000 1.470.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.596.000 1.470.000
Sum gjeld og egenkapital 1.596.000 1.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.253.000 7.607.000
Andre inntekter 1.240.000 1.136.000
Driftsinntekter 8.494.000 8.743.000
Varekostnad -5.001.000 -4.604.000
Lønninger -1.201.000 -1.033.000
Avskrivning -93.000 -135.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.655.000 -3.000.000
Driftskostnader -8.480.000 -8.715.000
Driftsresultat 13.000 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -13.000 -14.000
Finans -13.000 -14.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 327.000 351.000
Maskiner anlegg 283.000 352.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 610.000 703.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 610.000 703.000
Varebeholdning 2.717.000 2.250.000
Kundefordringer 649.000 347.000
Andre fordringer -2.380.000 -1.831.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 986.000 767.000
Sum eiendeler 1.596.000 1.470.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 658.000 503.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 550.000 494.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -12.000 73.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 400.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.596.000 1.470.000
Sum gjeld og egenkapital 1.596.000 1.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -610.000 -703.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0
Likviditetsgrad 2 -1.1
Soliditet 0
Resultatgrad 0.2 0.3
Rentedekningsgrad 1.0 2
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0.8 1.9
Signatur
15.04.2013
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
15.04.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00