Årøsetervegen 5 Da
Juridisk navn:  Årøsetervegen 5 Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71241419
Strandgata 10B Strandgata 10B Fax:
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 957127134
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/20/1989
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.29%
Resultat  
  
64.85%
Egenkapital  
  
12.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.201.000 1.639.000 1.725.000 1.424.000 1.332.000
Resultat: 1.210.000 734.000 516.000 548.000 593.000
Egenkapital: -8.202.000 -9.412.000 -8.147.000 1.338.000 790.000
Regnskap for  Årøsetervegen 5 Da
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.201.000 1.639.000 1.725.000 1.424.000 1.332.000
Driftskostnader -705.000 -555.000 -818.000 -530.000 -459.000
Driftsresultat 1.497.000 1.084.000 908.000 894.000 873.000
Finansinntekter 0 17.000 2.000 2.000
Finanskostnader -287.000 -351.000 -410.000 -349.000 -282.000
Finans -287.000 -351.000 -393.000 -347.000 -280.000
Resultat før skatt 1.210.000 734.000 516.000 548.000 593.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.210.000 734.000 516.000 548.000 593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 833.000 870.000 908.000 10.946.000 10.983.000
Sum omløpsmidler 1.671.000 1.165.000 2.915.000 2.328.000 1.618.000
Sum eiendeler 2.504.000 2.035.000 3.823.000 13.274.000 12.601.000
Sum opptjent egenkapital -7.942.000 -9.152.000 -7.887.000 1.598.000 1.050.000
Sum egenkapital -8.202.000 -9.412.000 -8.147.000 1.338.000 790.000
Sum langsiktig gjeld 10.496.000 11.184.000 11.700.000 11.700.000 11.700.000
Sum kortsiktig gjeld 211.000 264.000 269.000 235.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 2.505.000 2.036.000 3.822.000 13.273.000 12.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.201.000 1.639.000 1.725.000 1.424.000 1.332.000
Driftsinntekter 2.201.000 1.639.000 1.725.000 1.424.000 1.332.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -667.000 -517.000 -780.000 -492.000 -448.000
Driftskostnader -705.000 -555.000 -818.000 -530.000 -459.000
Driftsresultat 1.497.000 1.084.000 908.000 894.000 873.000
Finansinntekter 0 17.000 2.000 2.000
Finanskostnader -287.000 -351.000 -410.000 -349.000 -282.000
Finans -287.000 -351.000 -393.000 -347.000 -280.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.210.000 734.000 516.000 548.000 593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 831.000 864.000 898.000 931.000 964.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 6.000 10.000 15.000 19.000
Sum varige driftsmidler 833.000 870.000 908.000 946.000 983.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000.000 10.000.000
Sum anleggsmidler 833.000 870.000 908.000 10.946.000 10.983.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 143.000 129.000 123.000 73.000 53.000
Andre fordringer 4.000 12.000 10.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.524.000 1.024.000 2.781.000 2.249.000 1.565.000
Sum omløpsmidler 1.671.000 1.165.000 2.915.000 2.328.000 1.618.000
Sum eiendeler 2.504.000 2.035.000 3.823.000 13.274.000 12.601.000
Sum opptjent egenkapital -7.942.000 -9.152.000 -7.887.000 1.598.000 1.050.000
Sum egenkapital -8.202.000 -9.412.000 -8.147.000 1.338.000 790.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.496.000 11.184.000 11.700.000 11.700.000 11.700.000
Leverandørgjeld 120.000 201.000 201.000 196.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 42.000 36.000 9.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 21.000 32.000 31.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 211.000 264.000 269.000 235.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 2.505.000 2.036.000 3.822.000 13.273.000 12.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.460.000 901.000 2.646.000 2.093.000 1.507.000
Likviditetsgrad 1 7.9 4.4 10.8 9.9 14.6
Likviditetsgrad 2 7.9 4.4 10.8 9.9 14.6
Soliditet -327.4 -462.3 -213.2 10.1 6.3
Resultatgrad 68.0 66.1 52.6 62.8 65.5
Rentedekningsgrad 5.2 3.1 2.2 2.6 3.1
Gjeldsgrad -1.3 -1.2 -1.5 8.9 1
Total kapitalrentabilitet 59.8 53.2 24.2 6.8 6.9
Signatur
22.06.2022
SAMMEN MED ET ANNET STYREMEDLEM.
SIGNATUR I FELLESSKAP
HUNGNES KNUT
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex