24 Carrots As
Juridisk navn:  24 Carrots As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Politimester Bendixens gate 44 Politimester Bendixens gate 44 Fax:
6508 Kristiansund N 6508 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 924776323
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/9/2020 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 943.000
Resultat: -204.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  24 Carrots As
Resultat 2020
Driftsinntekter 943.000
Driftskostnader -1.146.000
Driftsresultat -203.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -204.000
Skattekostnad
Årsresultat -204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 64.000
Sum eiendeler 64.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 97.000
Sum kortsiktig gjeld -64.000
Sum gjeld og egenkapital 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 943.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 943.000
Varekostnad -158.000
Lønninger -661.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -327.000
Driftskostnader -1.146.000
Driftsresultat -203.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -204.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 7.000
Kundefordringer 18.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 39.000
Sum omløpsmidler 64.000
Sum eiendeler 64.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 97.000
Leverandørgjeld 5.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 1.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 164.000
Sum kortsiktig gjeld -64.000
Sum gjeld og egenkapital 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 128.000
Likviditetsgrad 1 -1.0
Likviditetsgrad 2 -0.9
Soliditet 47.6
Resultatgrad -21.5
Rentedekningsgrad -203.0
Gjeldsgrad 1.1
Total kapitalrentabilitet -322.2
Signatur
13.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex