Acme Associates AS
Juridisk navn:  Acme Associates AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22674983
Nonnegata 21 Nonnegata 21 Fax:
0656 Oslo 656 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984102410
Aksjekapital: 1.169.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/31/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: En To Tre Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.98%
Resultat  
  
-8.27%
Egenkapital  
  
7.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.044.000 908.000 1.182.000 1.031.000 1.114.000
Resultat: 521.000 568.000 1.125.000 -216.000 630.000
Egenkapital: 7.323.000 6.793.000 6.198.000 5.068.000 5.290.000
Regnskap for  Acme Associates AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.044.000 908.000 1.182.000 1.031.000 1.114.000
Driftskostnader -1.084.000 -1.080.000 -1.230.000 -1.024.000 -1.061.000
Driftsresultat -40.000 -171.000 -48.000 7.000 54.000
Finansinntekter 746.000 914.000 1.243.000 -178.000 761.000
Finanskostnader -185.000 -174.000 -70.000 -46.000 -185.000
Finans 561.000 740.000 1.173.000 -224.000 576.000
Resultat før skatt 521.000 568.000 1.125.000 -216.000 630.000
Skattekostnad 9.000 26.000 6.000 -6.000 -32.000
Årsresultat 530.000 594.000 1.131.000 -222.000 598.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 27.000 6.000 0 0
Sum omløpsmidler 7.507.000 6.971.000 6.437.000 5.293.000 5.565.000
Sum eiendeler 7.543.000 6.998.000 6.443.000 5.293.000 5.565.000
Sum opptjent egenkapital 6.152.000 5.622.000 5.028.000 3.897.000 4.119.000
Sum egenkapital 7.323.000 6.793.000 6.198.000 5.068.000 5.290.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 221.000 205.000 245.000 225.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 7.544.000 6.998.000 6.444.000 5.293.000 5.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.044.000 908.000 1.182.000 1.031.000 1.114.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.044.000 908.000 1.182.000 1.031.000 1.114.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -827.000 -820.000 -826.000 -672.000 -677.000
Avskrivning 0 0 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -260.000 -404.000 -352.000 -377.000
Driftskostnader -1.084.000 -1.080.000 -1.230.000 -1.024.000 -1.061.000
Driftsresultat -40.000 -171.000 -48.000 7.000 54.000
Finansinntekter 746.000 914.000 1.243.000 -178.000 761.000
Finanskostnader -185.000 -174.000 -70.000 -46.000 -185.000
Finans 561.000 740.000 1.173.000 -224.000 576.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 530.000 594.000 1.131.000 -222.000 598.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 27.000 6.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.000 27.000 6.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 189.000 108.000 153.000 48.000 209.000
Andre fordringer 4.000 66.000 2.000 32.000 1.000
Sum investeringer 6.956.000 6.294.000 5.920.000 4.914.000 4.748.000
Kasse, bank 359.000 503.000 362.000 299.000 608.000
Sum omløpsmidler 7.507.000 6.971.000 6.437.000 5.293.000 5.565.000
Sum eiendeler 7.543.000 6.998.000 6.443.000 5.293.000 5.565.000
Sum opptjent egenkapital 6.152.000 5.622.000 5.028.000 3.897.000 4.119.000
Sum egenkapital 7.323.000 6.793.000 6.198.000 5.068.000 5.290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 37.000 46.000 41.000 50.000
Betalbar skatt 0 6.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 79.000 85.000 35.000 48.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000 90.000 113.000 144.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 205.000 245.000 225.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 7.544.000 6.998.000 6.444.000 5.293.000 5.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.286.000 6.766.000 6.192.000 5.068.000 5.289.000
Likviditetsgrad 1 34.0 34.0 26.3 23.5 20.2
Likviditetsgrad 2 34.0 34.0 26.3 23.5 20.2
Soliditet 97.1 97.1 96.2 95.7 9
Resultatgrad -3.8 -18.8 -4.1 0.7 4.8
Rentedekningsgrad -0.2 -1.0 -0.7 0.2 0.3
Gjeldsgrad 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.4 10.6 18.5 -3.2 14.6
Signatur
29.09.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.09.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex