Aksis As
Juridisk navn:  Aksis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99556260
Postboks 1061 Dalebakken 4 Fax: 78456265
9503 Alta 9510 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 917601488
Aksjekapital: 3.040.000 NOK
Antall ansatte: 79
Etableringsdato: 10/5/1970
Foretakstype: AS
Tidligere navn: alta produkter eiendom as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.17%
Resultat  
  
1268.47%
Egenkapital  
  
6.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 39.585.000 44.563.000 50.072.000 1.419.000 1.422.000
Resultat: 3.669.000 -314.000 4.767.000 0 0
Egenkapital: 61.971.000 58.303.000 58.617.000 25.058.000 25.058.000
Regnskap for  Aksis As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.585.000 44.563.000 50.072.000 1.419.000 1.422.000
Driftskostnader -36.080.000 -45.228.000 -45.468.000 -1.419.000 -1.422.000
Driftsresultat 3.507.000 -664.000 4.604.000 0 0
Finansinntekter 254.000 441.000 300.000 0 0
Finanskostnader -92.000 -91.000 -136.000 0 0
Finans 162.000 350.000 164.000 0 0
Resultat før skatt 3.669.000 -314.000 4.767.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.669.000 -314.000 4.767.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.961.000 27.511.000 29.068.000 27.191.000 28.586.000
Sum omløpsmidler 41.027.000 36.347.000 34.100.000 0 0
Sum eiendeler 66.988.000 63.858.000 63.168.000 27.191.000 28.586.000
Sum opptjent egenkapital 58.931.000 55.263.000 55.577.000 22.018.000 22.018.000
Sum egenkapital 61.971.000 58.303.000 58.617.000 25.058.000 25.058.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.076.000 3.474.000
Sum kortsiktig gjeld 5.016.000 5.555.000 4.552.000 58.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 66.987.000 63.858.000 63.169.000 27.192.000 28.586.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.938.000 15.036.000 16.921.000 0 0
Andre inntekter 27.648.000 29.527.000 33.151.000 1.419.000 1.422.000
Driftsinntekter 39.585.000 44.563.000 50.072.000 1.419.000 1.422.000
Varekostnad -6.281.000 -8.119.000 -9.647.000 0 0
Lønninger -22.634.000 -27.713.000 -26.984.000 0 0
Avskrivning -1.550.000 -1.558.000 -1.611.000 -1.394.000 -1.401.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.615.000 -7.838.000 -7.226.000 -25.000 -21.000
Driftskostnader -36.080.000 -45.228.000 -45.468.000 -1.419.000 -1.422.000
Driftsresultat 3.507.000 -664.000 4.604.000 0 0
Finansinntekter 254.000 441.000 300.000 0 0
Finanskostnader -92.000 -91.000 -136.000 0 0
Finans 162.000 350.000 164.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.669.000 -314.000 4.767.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 25.772.000 27.322.000 28.880.000 25.953.000 27.280.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 37.000 105.000
Sum varige driftsmidler 25.772.000 27.322.000 28.880.000 25.991.000 27.385.000
Sum finansielle anleggsmidler 188.000 188.000 188.000 1.201.000 1.201.000
Sum anleggsmidler 25.961.000 27.511.000 29.068.000 27.191.000 28.586.000
Varebeholdning 1.396.000 1.343.000 2.005.000 0 0
Kundefordringer 3.236.000 3.149.000 3.002.000 0 0
Andre fordringer 2.073.000 3.105.000 1.962.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 34.322.000 28.750.000 27.132.000 0 0
Sum omløpsmidler 41.027.000 36.347.000 34.100.000 0 0
Sum eiendeler 66.988.000 63.858.000 63.168.000 27.191.000 28.586.000
Sum opptjent egenkapital 58.931.000 55.263.000 55.577.000 22.018.000 22.018.000
Sum egenkapital 61.971.000 58.303.000 58.617.000 25.058.000 25.058.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.076.000 3.474.000
Leverandørgjeld 1.127.000 1.263.000 187.000 0 0
Betalbar skatt 0 1.408.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.057.000 1.155.000 0 58.000 54.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.832.000 3.136.000 2.958.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.016.000 5.555.000 4.552.000 58.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 66.987.000 63.858.000 63.169.000 27.192.000 28.586.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.011.000 30.792.000 29.548.000 -58.000 -54.000
Likviditetsgrad 1 8.2 6.5 7.5 0 0
Likviditetsgrad 2 7.9 6.3 7.1 0 0
Soliditet 92.5 91.3 92.8 92.2 87.7
Resultatgrad 8.9 -1.5 9.2 0 0
Rentedekningsgrad 38.1 -7.3 33.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.6 -0.3 7.8 0 0
Signatur
08.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2021
Daglig leder alene.
Prokura hver for seg
Karlstrøm Steinar
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex