Aktiv Reklame ANS
Juridisk navn:  Aktiv Reklame ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22214410
Jon Smestads Vei 9 Jon Smestads Vei 9 Fax:
0379 Oslo 379 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976200993
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: ANS
Hovedpunkter i regnskapet
2005
Omsetning: 166.000
Resultat: 89.000
Egenkapital: 262.000
Regnskap for  Aktiv Reklame ANS
Resultat 2005
Driftsinntekter 166.000
Driftskostnader -84.000
Driftsresultat 82.000
Finansinntekter 6.000
Finanskostnader 0
Finans 6.000
Resultat før skatt 89.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 294.000
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 294.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 262.000
Sum langsiktig gjeld 25.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000
Sum gjeld og egenkapital 294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 166.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -74.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -10.000
Driftskostnader -84.000
Driftsresultat 82.000
Finansinntekter 6.000
Finanskostnader 0
Finans 6.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 294.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 294.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 262.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 25.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000
Sum gjeld og egenkapital 294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000
Likviditetsgrad 1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 89.1
Resultatgrad 49.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 29.9
Signatur
07.06.2006
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex