Al Wergelandsgt Ii Borettslag
Juridisk navn:  Al Wergelandsgt Ii Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61181300
Postboks 1227 Øvre Torvgate 28 Fax:
2806 Gjøvik 2815 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 948924226
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/21/1962
Foretakstype: BRL
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.59%
Resultat  
  
5.34%
Egenkapital  
  
39.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.183.000 1.142.000 1.120.000 842.000 730.000
Resultat: 217.000 206.000 280.000 8.000 -28.000
Egenkapital: 763.000 546.000 340.000 60.000 52.000
Regnskap for  Al Wergelandsgt Ii Borettslag
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.183.000 1.142.000 1.120.000 842.000 730.000
Driftskostnader -958.000 -933.000 -832.000 -822.000 -743.000
Driftsresultat 224.000 210.000 288.000 21.000 -12.000
Finansinntekter 6.000 5.000 6.000 7.000 2.000
Finanskostnader -13.000 -9.000 -14.000 -19.000 -17.000
Finans -7.000 -4.000 -8.000 -12.000 -15.000
Resultat før skatt 217.000 206.000 280.000 8.000 -28.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 217.000 206.000 280.000 8.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 675.000 675.000 675.000 675.000 675.000
Sum omløpsmidler 792.000 601.000 412.000 175.000 268.000
Sum eiendeler 1.467.000 1.276.000 1.087.000 850.000 943.000
Sum opptjent egenkapital 761.000 543.000 338.000 58.000 50.000
Sum egenkapital 763.000 546.000 340.000 60.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 623.000 674.000 726.000 776.000 824.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 57.000 21.000 14.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 1.468.000 1.276.000 1.087.000 850.000 944.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 1.183.000 1.142.000 1.120.000 842.000 730.000
Driftsinntekter 1.183.000 1.142.000 1.120.000 842.000 730.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -257.000 -225.000 -183.000 -178.000 -117.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -701.000 -708.000 -649.000 -644.000 -626.000
Driftskostnader -958.000 -933.000 -832.000 -822.000 -743.000
Driftsresultat 224.000 210.000 288.000 21.000 -12.000
Finansinntekter 6.000 5.000 6.000 7.000 2.000
Finanskostnader -13.000 -9.000 -14.000 -19.000 -17.000
Finans -7.000 -4.000 -8.000 -12.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 217.000 206.000 280.000 8.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 675.000 675.000 675.000 675.000 675.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 675.000 675.000 675.000 675.000 675.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 675.000 675.000 675.000 675.000 675.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 91.000 92.000 83.000 79.000 97.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 702.000 509.000 329.000 96.000 171.000
Sum omløpsmidler 792.000 601.000 412.000 175.000 268.000
Sum eiendeler 1.467.000 1.276.000 1.087.000 850.000 943.000
Sum opptjent egenkapital 761.000 543.000 338.000 58.000 50.000
Sum egenkapital 763.000 546.000 340.000 60.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 623.000 674.000 726.000 776.000 824.000
Leverandørgjeld 51.000 36.000 1.000 1.000 55.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 22.000 20.000 13.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 57.000 21.000 14.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 1.468.000 1.276.000 1.087.000 850.000 944.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 710.000 544.000 391.000 161.000 200.000
Likviditetsgrad 1 9.7 10.5 19.6 12.5 3.9
Likviditetsgrad 2 9.7 10.5 19.6 12.5 3.9
Soliditet 52.0 42.8 31.3 7.1 5.5
Resultatgrad 18.9 18.4 25.7 2.5 -1.6
Rentedekningsgrad 17.2 23.3 20.6 1.1 -0.7
Gjeldsgrad 0.9 1.3 2.2 13.2 17.2
Total kapitalrentabilitet 15.7 16.8 27.0 3.3 -1.1
Signatur
20.11.2023
STYRETS LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP TEGNER LAGETS
FIRMA.
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex