Apras As
Juridisk navn:  Apras As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71513650
Bruhagen Bruhagen Fax:
6530 Averøy 6530 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 990344671
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/14/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
102.82%
Egenkapital  
  
1.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.140.000 1.140.000 1.080.000 2.252.000 2.356.000
Resultat: 40.000 -1.418.000 -41.000 1.165.000 1.046.000
Egenkapital: 3.381.000 3.341.000 4.758.000 4.799.000 3.902.000
Regnskap for  Apras As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.140.000 1.140.000 1.080.000 2.252.000 2.356.000
Driftskostnader -1.100.000 -1.142.000 -1.121.000 -1.079.000 -1.269.000
Driftsresultat 40.000 -2.000 -41.000 1.174.000 1.087.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.416.000 0 -9.000 -41.000
Finans -1.416.000 0 -9.000 -41.000
Resultat før skatt 40.000 -1.418.000 -41.000 1.165.000 1.046.000
Skattekostnad 0 -268.000 -251.000
Årsresultat 40.000 -1.418.000 -41.000 897.000 795.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.923.000 2.923.000 4.339.000 4.339.000 4.339.000
Sum omløpsmidler 553.000 513.000 447.000 729.000 331.000
Sum eiendeler 3.476.000 3.436.000 4.786.000 5.068.000 4.670.000
Sum opptjent egenkapital 3.277.000 3.237.000 4.654.000 4.695.000 3.798.000
Sum egenkapital 3.381.000 3.341.000 4.758.000 4.799.000 3.902.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 517.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 95.000 28.000 269.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 3.476.000 3.436.000 4.786.000 5.068.000 4.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.140.000 1.140.000 1.080.000 2.252.000 2.356.000
Driftsinntekter 1.140.000 1.140.000 1.080.000 2.252.000 2.356.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.100.000 -1.142.000 -1.121.000 -1.079.000 -1.269.000
Driftskostnader -1.100.000 -1.142.000 -1.121.000 -1.079.000 -1.269.000
Driftsresultat 40.000 -2.000 -41.000 1.174.000 1.087.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.416.000 0 -9.000 -41.000
Finans -1.416.000 0 -9.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 40.000 -1.418.000 -41.000 897.000 795.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.923.000 2.923.000 4.339.000 4.339.000 4.339.000
Sum anleggsmidler 2.923.000 2.923.000 4.339.000 4.339.000 4.339.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 16.000
Andre fordringer 337.000 336.000 336.000 241.000 91.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 216.000 177.000 112.000 488.000 223.000
Sum omløpsmidler 553.000 513.000 447.000 729.000 331.000
Sum eiendeler 3.476.000 3.436.000 4.786.000 5.068.000 4.670.000
Sum opptjent egenkapital 3.277.000 3.237.000 4.654.000 4.695.000 3.798.000
Sum egenkapital 3.381.000 3.341.000 4.758.000 4.799.000 3.902.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 517.000
Leverandørgjeld 28.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 268.000 251.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 95.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 95.000 28.000 269.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 3.476.000 3.436.000 4.786.000 5.068.000 4.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 458.000 418.000 419.000 460.000 80.000
Likviditetsgrad 1 5.8 5.4 1 2.7 1.3
Likviditetsgrad 2 5.8 5.4 1 2.7 1.3
Soliditet 97.3 97.2 99.4 94.7 83.6
Resultatgrad 3.5 -0.2 -3.8 52.1 46.1
Rentedekningsgrad -0.0 130.4 26.5
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.2 -0.1 -0.9 23.2 23.3
Signatur
27.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex