ARKITEKTteam as
Juridisk navn:  Arkitektteam AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24071280
Bråtengata 22 Bråtengata 22 Fax: 69274435
1515 Moss 1515 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 942216432
Aksjekapital: 175.000 NOK
Etableringsdato: 8/28/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisor Bjørn A Halle As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-183.87%
Egenkapital  
  
-36.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 300.000 277.000 393.000 484.000
Resultat: -52.000 62.000 -48.000 -174.000 -55.000
Egenkapital: 91.000 144.000 82.000 252.000 427.000
Regnskap for  ARKITEKTteam as
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 300.000 277.000 393.000 484.000
Driftskostnader -53.000 -240.000 -324.000 -669.000 -438.000
Driftsresultat -53.000 60.000 -48.000 -275.000 46.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 101.000 -101.000
Finans 0 2.000 0 101.000 -101.000
Resultat før skatt -52.000 62.000 -48.000 -174.000 -55.000
Skattekostnad 0 0 -122.000 0 -22.000
Årsresultat -52.000 62.000 -170.000 -174.000 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 9.000 57.000 184.000 189.000
Sum omløpsmidler 78.000 180.000 134.000 205.000 368.000
Sum eiendeler 78.000 189.000 191.000 389.000 557.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -30.000 -92.000 78.000 253.000
Sum egenkapital 91.000 144.000 82.000 252.000 427.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -13.000 45.000 109.000 136.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000 189.000 191.000 388.000 557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 67.000 0 111.000 208.000
Andre inntekter 0 233.000 277.000 282.000 276.000
Driftsinntekter 0 300.000 277.000 393.000 484.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 13.000 0 0 2.000 -30.000
Avskrivning -9.000 -3.000 -4.000 -5.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -237.000 -320.000 -666.000 -401.000
Driftskostnader -53.000 -240.000 -324.000 -669.000 -438.000
Driftsresultat -53.000 60.000 -48.000 -275.000 46.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 101.000 -101.000
Finans 0 2.000 0 101.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -52.000 62.000 -170.000 -174.000 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 122.000 122.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 9.000 11.000 15.000 20.000
Sum varige driftsmidler 0 9.000 11.000 15.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 46.000 46.000 46.000
Sum anleggsmidler 0 9.000 57.000 184.000 189.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 81.000 88.000 97.000 233.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 99.000 46.000 108.000 135.000
Sum omløpsmidler 78.000 180.000 134.000 205.000 368.000
Sum eiendeler 78.000 189.000 191.000 389.000 557.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -30.000 -92.000 78.000 253.000
Sum egenkapital 91.000 144.000 82.000 252.000 427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -37.000 6.000 -8.000 19.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 36.000 117.000 117.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld -13.000 45.000 109.000 136.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000 189.000 191.000 388.000 557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 91.000 135.000 25.000 69.000 238.000
Likviditetsgrad 1 4 1.2 1.5 2.8
Likviditetsgrad 2 4 1.2 1.5 2.9
Soliditet 116.7 76.2 42.9 64.9 76.7
Resultatgrad 2 -17.3 9.5
Rentedekningsgrad 2.7 0.5
Gjeldsgrad -0.1 0.3 1.3 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet -67.9 32.8 -25.1 -70.9 8.3
Signatur
20.09.2016
Prokurister
31.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex