As Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk
Juridisk navn:  As Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61315658
Postboks 524 C/O Ringerikskraft As Hvervenmoveien 33 Fax: 61315659
3504 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 915297331
Aksjekapital: 1.663.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/1883
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.53%
Resultat  
  
9.48%
Egenkapital  
  
-4.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.079.000 15.795.000 9.279.000 9.133.000 8.467.000
Resultat: 9.042.000 8.259.000 2.874.000 303.000 1.718.000
Egenkapital: 19.166.000 20.017.000 29.631.000 27.369.000 27.184.000
Regnskap for  As Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.079.000 15.795.000 9.279.000 9.133.000 8.467.000
Driftskostnader -6.159.000 -7.393.000 -6.521.000 -8.888.000 -6.830.000
Driftsresultat 8.920.000 8.402.000 2.758.000 245.000 1.636.000
Finansinntekter 125.000 198.000 117.000 58.000 82.000
Finanskostnader -3.000 -341.000 0 0 0
Finans 122.000 -143.000 117.000 58.000 82.000
Resultat før skatt 9.042.000 8.259.000 2.874.000 303.000 1.718.000
Skattekostnad -1.989.000 -1.817.000 -612.000 -119.000 -402.000
Årsresultat 7.053.000 6.442.000 2.262.000 184.000 1.316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.807.000 23.009.000 23.360.000 22.260.000 24.083.000
Sum omløpsmidler 12.693.000 21.049.000 12.305.000 6.956.000 4.940.000
Sum eiendeler 34.500.000 44.058.000 35.665.000 29.216.000 29.023.000
Sum opptjent egenkapital -8.018.000 -7.167.000 2.446.000 184.000 0
Sum egenkapital 19.166.000 20.017.000 29.631.000 27.369.000 27.184.000
Sum langsiktig gjeld 689.000 929.000 1.073.000 547.000 658.000
Sum kortsiktig gjeld 14.645.000 23.112.000 4.962.000 1.301.000 1.181.000
Sum gjeld og egenkapital 34.500.000 44.058.000 35.665.000 29.216.000 29.023.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.881.000 15.683.000 9.279.000 9.133.000 8.066.000
Andre inntekter 198.000 112.000 0 0 400.000
Driftsinntekter 15.079.000 15.795.000 9.279.000 9.133.000 8.467.000
Varekostnad -49.000 125.000 0 0 0
Lønninger -133.000 -207.000 -139.000 -137.000 -137.000
Avskrivning -1.293.000 -1.209.000 -1.289.000 -1.701.000 -1.704.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.684.000 -6.102.000 -5.093.000 -7.050.000 -4.989.000
Driftskostnader -6.159.000 -7.393.000 -6.521.000 -8.888.000 -6.830.000
Driftsresultat 8.920.000 8.402.000 2.758.000 245.000 1.636.000
Finansinntekter 125.000 198.000 117.000 58.000 82.000
Finanskostnader -3.000 -341.000 0 0 0
Finans 122.000 -143.000 117.000 58.000 82.000
Konsernbidrag -7.904.000 -6.055.000 0 0 -1.563.000
Utbytte -10.000.000 0 0 -5.000.000
Årsresultat 7.053.000 6.442.000 2.262.000 184.000 1.316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 21.033.000 13.674.000 13.348.000 11.543.000 12.532.000
Maskiner anlegg 8.434.000 8.960.000 9.546.000 10.205.000
Driftsløsøre 225.000 277.000 329.000 381.000 433.000
Sum varige driftsmidler 21.258.000 22.385.000 22.637.000 21.470.000 23.171.000
Sum finansielle anleggsmidler 549.000 624.000 723.000 791.000 913.000
Sum anleggsmidler 21.807.000 23.009.000 23.360.000 22.260.000 24.083.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.992.000 3.819.000 2.167.000 1.151.000 787.000
Andre fordringer 8.701.000 17.230.000 10.138.000 5.805.000 4.137.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 16.000
Sum omløpsmidler 12.693.000 21.049.000 12.305.000 6.956.000 4.940.000
Sum eiendeler 34.500.000 44.058.000 35.665.000 29.216.000 29.023.000
Sum opptjent egenkapital -8.018.000 -7.167.000 2.446.000 184.000 0
Sum egenkapital 19.166.000 20.017.000 29.631.000 27.369.000 27.184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 689.000 929.000 1.073.000 547.000 658.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 689.000 929.000 1.073.000 547.000 658.000
Leverandørgjeld 2.588.000 1.270.000 4.739.000 1.080.000 1.169.000
Betalbar skatt 252.000 252.000 86.000 160.000 0
Skyldig offentlige avgifter 278.000 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 0 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 11.527.000 21.590.000 137.000 61.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 14.645.000 23.112.000 4.962.000 1.301.000 1.181.000
Sum gjeld og egenkapital 34.500.000 44.058.000 35.665.000 29.216.000 29.023.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.952.000 -2.063.000 7.343.000 5.655.000 3.759.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 2.5 5.3 4.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 2.5 5.3 4.2
Soliditet 55.6 45.4 83.1 93.7 93.7
Resultatgrad 59.2 53.2 29.7 2.7 19.3
Rentedekningsgrad 2.973.3 24.6
Gjeldsgrad 0.8 1.2 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 26.2 19.5 8.1 1 5.9
Signatur
04.11.2021
STYRETS FORMANN SAMMEN MED STYRETS NESTFORMANN.
Prokurister
04.11.2021
Prokura hver for seg
Andersen Erik
Prokura hver for seg
Berget Alf Inge
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex