Båtstø Og Høvik Vel
Juridisk navn:  Båtstø Og Høvik Vel
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31288645
c/o Margrethe Schøning Skogfaret 8 c/o Margrethe Schøning Skogfaret 8 Fax:
3477 Båtstø 3477 Båtstø
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 993794279
Aksjekapital: 690.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/1990
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
15.71%
Resultat  
  
60%
Egenkapital  
  
14.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 81.000 70.000 81.000 79.000 642.000
Resultat: 64.000 40.000 61.000 -70.000 443.000
Egenkapital: 492.000 428.000 388.000 327.000 690.000
Regnskap for  Båtstø Og Høvik Vel
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 81.000 70.000 81.000 79.000 642.000
Driftskostnader -17.000 -30.000 -20.000 -149.000 -198.000
Driftsresultat 64.000 40.000 61.000 -70.000 443.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 64.000 40.000 61.000 -70.000 443.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 64.000 40.000 61.000 -70.000 443.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 36.000 0
Sum omløpsmidler 492.000 428.000 388.000 291.000 789.000
Sum eiendeler 492.000 428.000 388.000 327.000 789.000
Sum opptjent egenkapital 492.000 0 327.000 0
Sum egenkapital 492.000 428.000 388.000 327.000 690.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 99.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 492.000 428.000 388.000 327.000 789.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.000 68.000 80.000 76.000 629.000
Andre inntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 14.000
Driftsinntekter 81.000 70.000 81.000 79.000 642.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -30.000 -20.000 -149.000 -198.000
Driftskostnader -17.000 -30.000 -20.000 -149.000 -198.000
Driftsresultat 64.000 40.000 61.000 -70.000 443.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 64.000 40.000 61.000 -70.000 443.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 36.000 0
Sum anleggsmidler 0 36.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 29.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 492.000 428.000 359.000 291.000 789.000
Sum omløpsmidler 492.000 428.000 388.000 291.000 789.000
Sum eiendeler 492.000 428.000 388.000 327.000 789.000
Sum opptjent egenkapital 492.000 0 327.000 0
Sum egenkapital 492.000 428.000 388.000 327.000 690.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 99.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 492.000 428.000 388.000 327.000 789.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 492.000 428.000 388.000 291.000 789.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 87.5
Resultatgrad 79.0 57.1 75.3 -88.6 6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 13.0 9.3 15.7 -21.4 56.1
Signatur
10.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex