Bastion Hotel AS
Juridisk navn:  Bastion Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22477700
Skippergata 7 Skippergata 7 Fax:
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 966255439
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 1/5/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
177.09%
Resultat  
  
72.33%
Egenkapital  
  
1.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.375.000 4.827.000 31.813.000 33.712.000 31.516.000
Resultat: -861.000 -3.112.000 2.791.000 4.511.000 2.787.000
Egenkapital: 4.022.000 3.954.000 2.659.000 651.000 661.000
Regnskap for  Bastion Hotel AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.375.000 4.827.000 31.813.000 33.712.000 31.516.000
Driftskostnader -14.192.000 -7.928.000 -29.069.000 -29.228.000 -28.698.000
Driftsresultat -816.000 -3.101.000 2.743.000 4.484.000 2.818.000
Finansinntekter 115.000 130.000 176.000 156.000 129.000
Finanskostnader -160.000 -140.000 -128.000 -129.000 -160.000
Finans -45.000 -10.000 48.000 27.000 -31.000
Resultat før skatt -861.000 -3.112.000 2.791.000 4.511.000 2.787.000
Skattekostnad 187.000 684.000 -626.000 -1.056.000 -692.000
Årsresultat -674.000 -2.428.000 2.165.000 3.455.000 2.095.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 776.000 957.000 1.256.000 1.366.000 1.480.000
Sum omløpsmidler 6.417.000 5.626.000 7.779.000 7.632.000 5.873.000
Sum eiendeler 7.193.000 6.583.000 9.035.000 8.998.000 7.353.000
Sum opptjent egenkapital -2.743.000 -2.069.000 359.000 351.000 361.000
Sum egenkapital 4.022.000 3.954.000 2.659.000 651.000 661.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.171.000 2.629.000 6.376.000 8.347.000 6.692.000
Sum gjeld og egenkapital 7.194.000 6.583.000 9.035.000 8.998.000 7.353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 13.375.000 4.827.000 31.813.000 33.712.000 31.516.000
Driftsinntekter 13.375.000 4.827.000 31.813.000 33.712.000 31.516.000
Varekostnad -1.151.000 -447.000 -2.593.000 -2.366.000 -2.449.000
Lønninger -4.875.000 -2.816.000 -10.543.000 -10.658.000 -10.800.000
Avskrivning -226.000 -362.000 -394.000 -384.000 -518.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.940.000 -4.303.000 -15.539.000 -15.820.000 -14.931.000
Driftskostnader -14.192.000 -7.928.000 -29.069.000 -29.228.000 -28.698.000
Driftsresultat -816.000 -3.101.000 2.743.000 4.484.000 2.818.000
Finansinntekter 115.000 130.000 176.000 156.000 129.000
Finanskostnader -160.000 -140.000 -128.000 -129.000 -160.000
Finans -45.000 -10.000 48.000 27.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -674.000 -2.428.000 2.165.000 3.455.000 2.095.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 118.000 111.000 129.000 149.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 681.000 839.000 1.144.000 1.237.000 1.331.000
Sum varige driftsmidler 681.000 839.000 1.144.000 1.237.000 1.331.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 776.000 957.000 1.256.000 1.366.000 1.480.000
Varebeholdning 106.000 35.000 88.000 83.000 88.000
Kundefordringer 576.000 1.000 414.000 734.000 500.000
Andre fordringer 5.734.000 5.591.000 7.275.000 6.814.000 5.280.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 6.000
Sum omløpsmidler 6.417.000 5.626.000 7.779.000 7.632.000 5.873.000
Sum eiendeler 7.193.000 6.583.000 9.035.000 8.998.000 7.353.000
Sum opptjent egenkapital -2.743.000 -2.069.000 359.000 351.000 361.000
Sum egenkapital 4.022.000 3.954.000 2.659.000 651.000 661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.344.000 158.000 765.000 930.000 1.061.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 652.000 83.000 747.000 763.000 738.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.175.000 2.388.000 4.864.000 6.655.000 4.894.000
Sum kortsiktig gjeld 3.171.000 2.629.000 6.376.000 8.347.000 6.692.000
Sum gjeld og egenkapital 7.194.000 6.583.000 9.035.000 8.998.000 7.353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.246.000 2.997.000 1.403.000 -715.000 -819.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.1 1.2 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 2.0 2.1 1.2 0.9 0.9
Soliditet 55.9 60.1 29.4 7.2 9
Resultatgrad -6.1 -64.2 8.6 13.3 8.9
Rentedekningsgrad -5.1 -22.2 21.4 34.8 17.6
Gjeldsgrad 0.8 0.7 2.4 12.8 10.1
Total kapitalrentabilitet -9.7 -45.1 32.3 51.6 40.1
Signatur
19.02.2021
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex