Bergen Kristne Grunnskole
Juridisk navn:  Bergen Kristne Grunnskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55987820
Øvre Kråkenes 49 Øvre Kråkenes 49 Fax: 55987821
5152 Bønes 5152 Bønes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987769947
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 1/14/2005
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: foreningen levende ord grunnskole
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.64%
Resultat  
  
80.28%
Egenkapital  
  
9.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.391.000 31.558.000 29.721.000 29.024.000 27.616.000
Resultat: 512.000 284.000 -559.000 1.218.000 947.000
Egenkapital: 5.954.000 5.442.000 5.158.000 5.718.000 4.499.000
Regnskap for  Bergen Kristne Grunnskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.391.000 31.558.000 29.721.000 29.024.000 27.616.000
Driftskostnader -31.887.000 -31.273.000 -30.266.000 -27.819.000 -26.698.000
Driftsresultat 504.000 285.000 -546.000 1.205.000 917.000
Finansinntekter 8.000 4.000 7.000 14.000 32.000
Finanskostnader 0 -5.000 -21.000 -1.000 -3.000
Finans 8.000 -1.000 -14.000 13.000 29.000
Resultat før skatt 512.000 284.000 -559.000 1.218.000 947.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 512.000 284.000 -559.000 1.218.000 947.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.685.000 4.767.000 5.635.000 3.157.000 3.311.000
Sum omløpsmidler 5.289.000 4.688.000 3.515.000 6.210.000 6.070.000
Sum eiendeler 9.974.000 9.455.000 9.150.000 9.367.000 9.381.000
Sum opptjent egenkapital 5.954.000 5.442.000 5.158.000 5.718.000 4.499.000
Sum egenkapital 5.954.000 5.442.000 5.158.000 5.718.000 4.499.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.020.000 4.013.000 3.992.000 3.650.000 4.882.000
Sum gjeld og egenkapital 9.974.000 9.455.000 9.150.000 9.368.000 9.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.391.000 31.558.000 29.721.000 29.024.000 27.616.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.391.000 31.558.000 29.721.000 29.024.000 27.616.000
Varekostnad -2.028.000 -1.657.000 -1.277.000 -1.629.000 -1.494.000
Lønninger -21.901.000 -21.447.000 -20.741.000 -18.399.000 -19.107.000
Avskrivning -928.000 -922.000 -772.000 -567.000 -569.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.030.000 -7.247.000 -7.476.000 -7.224.000 -5.528.000
Driftskostnader -31.887.000 -31.273.000 -30.266.000 -27.819.000 -26.698.000
Driftsresultat 504.000 285.000 -546.000 1.205.000 917.000
Finansinntekter 8.000 4.000 7.000 14.000 32.000
Finanskostnader 0 -5.000 -21.000 -1.000 -3.000
Finans 8.000 -1.000 -14.000 13.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 512.000 284.000 -559.000 1.218.000 947.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.053.000 4.135.000 5.003.000 2.525.000 2.679.000
Sum varige driftsmidler 4.053.000 4.135.000 5.003.000 2.525.000 2.679.000
Sum finansielle anleggsmidler 632.000 632.000 632.000 632.000 632.000
Sum anleggsmidler 4.685.000 4.767.000 5.635.000 3.157.000 3.311.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 87.000 95.000 10.000 127.000 137.000
Andre fordringer 354.000 689.000 1.600.000 1.284.000 726.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.848.000 3.905.000 1.905.000 4.799.000 5.207.000
Sum omløpsmidler 5.289.000 4.688.000 3.515.000 6.210.000 6.070.000
Sum eiendeler 9.974.000 9.455.000 9.150.000 9.367.000 9.381.000
Sum opptjent egenkapital 5.954.000 5.442.000 5.158.000 5.718.000 4.499.000
Sum egenkapital 5.954.000 5.442.000 5.158.000 5.718.000 4.499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 497.000 722.000 800.000 675.000 1.268.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.376.000 1.324.000 1.301.000 1.305.000 1.169.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.147.000 1.967.000 1.891.000 1.670.000 2.445.000
Sum kortsiktig gjeld 4.020.000 4.013.000 3.992.000 3.650.000 4.882.000
Sum gjeld og egenkapital 9.974.000 9.455.000 9.150.000 9.368.000 9.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.269.000 675.000 -477.000 2.560.000 1.188.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 0.9 1.7 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 0.9 1.7 1.3
Soliditet 59.7 57.6 56.4 6 48.0
Resultatgrad 1.6 0.9 -1.8 4.2 3.3
Rentedekningsgrad 5 1 316.3
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.8 0.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 5.1 3.1 -5.9 1 10.1
Signatur
08.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex