Blå Mediamentor AS
Juridisk navn:  Blå Mediamentor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51934000
Steinkargata 24 Steinkargata 24 Fax: 51934001
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 987825057
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/31/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.28%
Resultat  
  
-408.96%
Egenkapital  
  
-102.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.517.000 7.008.000 8.162.000 10.192.000 7.188.000
Resultat: -1.656.000 536.000 1.125.000 2.213.000 -949.000
Egenkapital: -48.000 1.608.000 1.398.000 1.043.000 7.000
Regnskap for  Blå Mediamentor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.517.000 7.008.000 8.162.000 10.192.000 7.188.000
Driftskostnader -7.163.000 -6.470.000 -7.026.000 -7.928.000 -8.109.000
Driftsresultat -1.646.000 538.000 1.135.000 2.263.000 -921.000
Finansinntekter 0 3.000 4.000 10.000 39.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -15.000 -61.000 -67.000
Finans -10.000 -3.000 -11.000 -51.000 -28.000
Resultat før skatt -1.656.000 536.000 1.125.000 2.213.000 -949.000
Skattekostnad 0 -126.000 -270.000 -176.000 0
Årsresultat -1.656.000 410.000 855.000 2.037.000 -949.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 305.000 295.000 154.000 139.000 199.000
Sum omløpsmidler 1.172.000 2.448.000 2.904.000 3.084.000 1.467.000
Sum eiendeler 1.477.000 2.743.000 3.058.000 3.223.000 1.666.000
Sum opptjent egenkapital -1.048.000 608.000 398.000 43.000 -993.000
Sum egenkapital -48.000 1.608.000 1.398.000 1.043.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.525.000 1.134.000 1.659.000 2.180.000 1.659.000
Sum gjeld og egenkapital 1.477.000 2.742.000 3.057.000 3.223.000 1.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.550.000 6.440.000 7.663.000 10.352.000 7.162.000
Andre inntekter -1.033.000 567.000 498.000 -160.000 25.000
Driftsinntekter 5.517.000 7.008.000 8.162.000 10.192.000 7.188.000
Varekostnad -1.518.000 -1.046.000 -1.275.000 -2.841.000 -2.329.000
Lønninger -4.483.000 -4.198.000 -4.192.000 -3.980.000 -4.532.000
Avskrivning -129.000 -55.000 -67.000 -60.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.033.000 -1.171.000 -1.492.000 -1.047.000 -1.182.000
Driftskostnader -7.163.000 -6.470.000 -7.026.000 -7.928.000 -8.109.000
Driftsresultat -1.646.000 538.000 1.135.000 2.263.000 -921.000
Finansinntekter 0 3.000 4.000 10.000 39.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -15.000 -61.000 -67.000
Finans -10.000 -3.000 -11.000 -51.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -500.000 -1.000.000 0
Årsresultat -1.656.000 410.000 855.000 2.037.000 -949.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 287.000 253.000 62.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 42.000 79.000 139.000 199.000
Sum varige driftsmidler 18.000 42.000 79.000 139.000 199.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 13.000 0 0
Sum anleggsmidler 305.000 295.000 154.000 139.000 199.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.064.000 2.080.000 1.984.000 2.297.000 849.000
Andre fordringer 41.000 67.000 27.000 44.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 301.000 892.000 744.000 101.000
Sum omløpsmidler 1.172.000 2.448.000 2.904.000 3.084.000 1.467.000
Sum eiendeler 1.477.000 2.743.000 3.058.000 3.223.000 1.666.000
Sum opptjent egenkapital -1.048.000 608.000 398.000 43.000 -993.000
Sum egenkapital -48.000 1.608.000 1.398.000 1.043.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 409.000 0 0 0 592.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 221.000 107.000 154.000 165.000 298.000
Betalbar skatt 0 126.000 270.000 176.000 0
Skyldig offentlige avgifter 420.000 264.000 301.000 389.000 264.000
Utbytte 0 -200.000 -500.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 475.000 437.000 435.000 450.000 506.000
Sum kortsiktig gjeld 1.525.000 1.134.000 1.659.000 2.180.000 1.659.000
Sum gjeld og egenkapital 1.477.000 2.742.000 3.057.000 3.223.000 1.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -353.000 1.314.000 1.245.000 904.000 -192.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.2 1.8 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 2.2 1.8 1.4 0.9
Soliditet -3.2 58.6 45.7 32.4 0.4
Resultatgrad -29.8 7.7 13.9 22.2 -12.8
Rentedekningsgrad -164.6 89.7 75.7 37.1 -13.2
Gjeldsgrad -31.8 0.7 1.2 2.1 237.0
Total kapitalrentabilitet -111.4 19.7 37.3 70.5 -52.9
Signatur
22.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
22.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex