Bleikfjell As
Juridisk navn:  Bleikfjell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Lorenzen Tiurveien 5 c/o Lorenzen Tiurveien 5 Fax:
0852 Oslo 852 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921692501
Aksjekapital: 207.500 NOK
Etableringsdato: 8/31/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bhl Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.26%
Resultat  
  
-38.91%
Egenkapital  
  
-2.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 429.000 673.000
Resultat: 380.000 622.000
Egenkapital: 5.029.000 5.162.000
Regnskap for  Bleikfjell As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 429.000 673.000
Driftskostnader -62.000 -51.000
Driftsresultat 367.000 622.000
Finansinntekter 12.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 12.000 0
Resultat før skatt 380.000 622.000
Skattekostnad -12.000 -2.000
Årsresultat 368.000 620.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 898.000 708.000
Sum omløpsmidler 4.399.000 5.238.000
Sum eiendeler 5.297.000 5.946.000
Sum opptjent egenkapital 4.822.000 4.735.000
Sum egenkapital 5.029.000 5.162.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 781.000
Sum gjeld og egenkapital 5.298.000 5.945.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 429.000 673.000
Driftsinntekter 429.000 673.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -51.000
Driftskostnader -62.000 -51.000
Driftsresultat 367.000 622.000
Finansinntekter 12.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 12.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 -750.000
Årsresultat 368.000 620.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 898.000 708.000
Sum anleggsmidler 898.000 708.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 341.000 925.000
Sum investeringer 3.797.000 3.648.000
Kasse, bank 262.000 664.000
Sum omløpsmidler 4.399.000 5.238.000
Sum eiendeler 5.297.000 5.946.000
Sum opptjent egenkapital 4.822.000 4.735.000
Sum egenkapital 5.029.000 5.162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 3.000
Leverandørgjeld 0 31.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 253.000 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 781.000
Sum gjeld og egenkapital 5.298.000 5.945.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.146.000 4.457.000
Likviditetsgrad 1 17.4 6.7
Likviditetsgrad 2 17.4 6.7
Soliditet 94.9 86.8
Resultatgrad 85.5 92.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.2 10.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex