Bondeungdomslaget I Oslo
Juridisk navn:  Bondeungdomslaget I Oslo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23214160
Rosenkrantz' Gate 8 Rosenkrantz' Gate 8 Fax:
0159 Oslo 159 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 938619417
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/15/1899
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Aider Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.44%
Resultat  
  
36.59%
Egenkapital  
  
-0.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.360.000 7.462.000 13.523.000 10.689.000 9.827.000
Resultat: -454.000 -716.000 3.087.000 -333.000 -1.580.000
Egenkapital: 85.031.000 85.486.000 86.201.000 83.114.000 83.447.000
Regnskap for  Bondeungdomslaget I Oslo
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.360.000 7.462.000 13.523.000 10.689.000 9.827.000
Driftskostnader -11.312.000 -10.013.000 -15.021.000 -15.080.000 -13.663.000
Driftsresultat -1.952.000 -2.550.000 -1.498.000 -4.390.000 -3.836.000
Finansinntekter 1.498.000 1.835.000 4.587.000 4.084.000 2.270.000
Finanskostnader -1.000 -26.000 -15.000
Finans 1.498.000 1.835.000 4.586.000 4.058.000 2.255.000
Resultat før skatt -454.000 -716.000 3.087.000 -333.000 -1.580.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -454.000 -716.000 3.087.000 -333.000 -1.580.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.282.000 77.867.000 79.338.000 78.471.000 79.052.000
Sum omløpsmidler 10.618.000 10.618.000 9.332.000 6.682.000 6.877.000
Sum eiendeler 86.900.000 88.485.000 88.670.000 85.153.000 85.929.000
Sum opptjent egenkapital 85.031.000 85.486.000 86.201.000 83.114.000 83.447.000
Sum egenkapital 85.031.000 85.486.000 86.201.000 83.114.000 83.447.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.869.000 3.000.000 2.469.000 2.040.000 2.482.000
Sum gjeld og egenkapital 86.900.000 88.486.000 88.670.000 85.154.000 85.929.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.745.000 3.129.000 8.418.000 6.114.000 5.347.000
Andre inntekter 5.615.000 4.333.000 5.104.000 4.575.000 4.480.000
Driftsinntekter 9.360.000 7.462.000 13.523.000 10.689.000 9.827.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -4.270.000 -4.070.000 -4.702.000 -5.293.000 -4.535.000
Avskrivning -602.000 -612.000 -602.000 -602.000 -602.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.440.000 -5.331.000 -9.717.000 -9.185.000 -8.526.000
Driftskostnader -11.312.000 -10.013.000 -15.021.000 -15.080.000 -13.663.000
Driftsresultat -1.952.000 -2.550.000 -1.498.000 -4.390.000 -3.836.000
Finansinntekter 1.498.000 1.835.000 4.587.000 4.084.000 2.270.000
Finanskostnader -1.000 -26.000 -15.000
Finans 1.498.000 1.835.000 4.586.000 4.058.000 2.255.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -454.000 -716.000 3.087.000 -333.000 -1.580.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.016.000 5.618.000 6.220.000 6.832.000 7.433.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 0 0
Sum varige driftsmidler 5.016.000 5.618.000 6.230.000 6.832.000 7.433.000
Sum finansielle anleggsmidler 71.267.000 72.249.000 73.109.000 71.639.000 71.619.000
Sum anleggsmidler 76.282.000 77.867.000 79.338.000 78.471.000 79.052.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 701.000 3.019.000 113.000 129.000 164.000
Andre fordringer 77.000 24.000 78.000 26.000 555.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.841.000 7.575.000 9.140.000 6.528.000 6.158.000
Sum omløpsmidler 10.618.000 10.618.000 9.332.000 6.682.000 6.877.000
Sum eiendeler 86.900.000 88.485.000 88.670.000 85.153.000 85.929.000
Sum opptjent egenkapital 85.031.000 85.486.000 86.201.000 83.114.000 83.447.000
Sum egenkapital 85.031.000 85.486.000 86.201.000 83.114.000 83.447.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 629.000 552.000 512.000 75.000 245.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 195.000 112.000 271.000 373.000 397.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.046.000 2.336.000 1.687.000 1.591.000 1.840.000
Sum kortsiktig gjeld 1.869.000 3.000.000 2.469.000 2.040.000 2.482.000
Sum gjeld og egenkapital 86.900.000 88.486.000 88.670.000 85.154.000 85.929.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.749.000 7.618.000 6.863.000 4.642.000 4.395.000
Likviditetsgrad 1 5.7 3.5 3.8 3.3 2.8
Likviditetsgrad 2 5.7 3.5 3.8 3.3 2.8
Soliditet 97.8 96.6 97.2 97.6 97.1
Resultatgrad -20.9 -34.2 -11.1 -41.1
Rentedekningsgrad -168.8 -255.7
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.8 3.5 -0.4 -1.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex