Ca2 Seksjon 9 As
Juridisk navn:  Ca2 Seksjon 9 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91105111
Sørvaldveien 2A Sørvaldveien 2A Fax: 23136061
1923 Sørum 1923 Sørum
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 891751982
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/14/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: startup 259 07 as
Regnskapsfører: Viken Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.73%
Resultat  
  
12.2%
Egenkapital  
  
2.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 824.000 818.000 805.000 721.000 724.000
Resultat: 653.000 582.000 491.000 466.000 534.000
Egenkapital: 1.844.000 1.792.000 1.536.000 1.152.000 781.000
Regnskap for  Ca2 Seksjon 9 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 824.000 818.000 805.000 721.000 724.000
Driftskostnader -171.000 -154.000 -160.000 -93.000 -187.000
Driftsresultat 653.000 664.000 645.000 628.000 537.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -82.000 -154.000 -163.000 -3.000
Finans -82.000 -154.000 -163.000 -3.000
Resultat før skatt 653.000 582.000 491.000 466.000 534.000
Skattekostnad -144.000 -128.000 -108.000 -94.000 -119.000
Årsresultat 509.000 454.000 383.000 372.000 415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.907.000 5.975.000 6.043.000 6.111.000 6.179.000
Sum omløpsmidler 187.000 156.000 224.000 74.000 386.000
Sum eiendeler 6.094.000 6.131.000 6.267.000 6.185.000 6.565.000
Sum opptjent egenkapital 1.744.000 1.692.000 1.436.000 1.052.000 681.000
Sum egenkapital 1.844.000 1.792.000 1.536.000 1.152.000 781.000
Sum langsiktig gjeld 492.000 707.000 4.559.000 4.860.000 203.000
Sum kortsiktig gjeld 3.758.000 3.632.000 173.000 173.000 5.582.000
Sum gjeld og egenkapital 6.094.000 6.131.000 6.268.000 6.185.000 6.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 824.000 818.000 805.000 721.000 724.000
Driftsinntekter 824.000 818.000 805.000 721.000 724.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -86.000 -92.000 -25.000 -119.000
Driftskostnader -171.000 -154.000 -160.000 -93.000 -187.000
Driftsresultat 653.000 664.000 645.000 628.000 537.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -82.000 -154.000 -163.000 -3.000
Finans -82.000 -154.000 -163.000 -3.000
Konsernbidrag -457.000 -198.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 509.000 454.000 383.000 372.000 415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.907.000 5.975.000 6.043.000 6.111.000 6.179.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.907.000 5.975.000 6.043.000 6.111.000 6.179.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.907.000 5.975.000 6.043.000 6.111.000 6.179.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 187.000 156.000 224.000 74.000 386.000
Sum omløpsmidler 187.000 156.000 224.000 74.000 386.000
Sum eiendeler 6.094.000 6.131.000 6.267.000 6.185.000 6.565.000
Sum opptjent egenkapital 1.744.000 1.692.000 1.436.000 1.052.000 681.000
Sum egenkapital 1.844.000 1.792.000 1.536.000 1.152.000 781.000
Sum avsetninger til forpliktelser 492.000 477.000 405.000 297.000 203.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.586.000 3.460.000 0 0 5.400.000
Sum langsiktig gjeld 492.000 707.000 4.559.000 4.860.000 203.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000 173.000 173.000 173.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 3.758.000 3.632.000 173.000 173.000 5.582.000
Sum gjeld og egenkapital 6.094.000 6.131.000 6.268.000 6.185.000 6.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.571.000 -3.476.000 51.000 -99.000 -5.196.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.4 0.1
Soliditet 30.3 29.2 24.5 18.6 11.9
Resultatgrad 79.2 81.2 80.1 87.1 74.2
Rentedekningsgrad 8.1 4.2 3.9 1
Gjeldsgrad 2.3 2.4 3.1 4.4 7.4
Total kapitalrentabilitet 10.7 10.8 10.3 10.2 8.2
Signatur
22.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex