Carbomix As
Juridisk navn:  Carbomix As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrivegen 11 Industrivegen 11 Fax:
5210 Os 5210 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 922207348
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/31/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.22%
Resultat  
  
4453.57%
Egenkapital  
  
88.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 27.618.000 25.057.000 3.990.000
Resultat: 1.275.000 28.000 7.000
Egenkapital: 2.118.000 1.124.000 1.105.000
Regnskap for  Carbomix As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 27.618.000 25.057.000 3.990.000
Driftskostnader -26.127.000 -24.992.000 -3.924.000
Driftsresultat 1.491.000 66.000 65.000
Finansinntekter 90.000 302.000 2.000
Finanskostnader -307.000 -339.000 -60.000
Finans -217.000 -37.000 -58.000
Resultat før skatt 1.275.000 28.000 7.000
Skattekostnad -281.000 -9.000 0
Årsresultat 994.000 19.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 198.000 159.000 104.000
Sum omløpsmidler 4.042.000 4.261.000 6.287.000
Sum eiendeler 4.240.000 4.420.000 6.391.000
Sum opptjent egenkapital 1.018.000 24.000 5.000
Sum egenkapital 2.118.000 1.124.000 1.105.000
Sum langsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.121.000 3.297.000 5.284.000
Sum gjeld og egenkapital 4.239.000 4.421.000 6.391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.594.000 25.057.000 3.990.000
Andre inntekter 24.000 0
Driftsinntekter 27.618.000 25.057.000 3.990.000
Varekostnad -22.715.000 -22.134.000 -2.911.000
Lønninger -1.762.000 -1.455.000 -653.000
Avskrivning -42.000 -29.000 -7.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.608.000 -1.374.000 -353.000
Driftskostnader -26.127.000 -24.992.000 -3.924.000
Driftsresultat 1.491.000 66.000 65.000
Finansinntekter 90.000 302.000 2.000
Finanskostnader -307.000 -339.000 -60.000
Finans -217.000 -37.000 -58.000
Konsernbidrag 1.000.000
Utbytte 0
Årsresultat 994.000 19.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 26.000 31.000 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 171.000 129.000 99.000
Sum varige driftsmidler 171.000 129.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000
Sum anleggsmidler 198.000 159.000 104.000
Varebeholdning 893.000 770.000 1.340.000
Kundefordringer 740.000 373.000 2.535.000
Andre fordringer 63.000 132.000 1.011.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.346.000 2.986.000 1.402.000
Sum omløpsmidler 4.042.000 4.261.000 6.287.000
Sum eiendeler 4.240.000 4.420.000 6.391.000
Sum opptjent egenkapital 1.018.000 24.000 5.000
Sum egenkapital 2.118.000 1.124.000 1.105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.000
Leverandørgjeld 549.000 722.000 1.339.000
Betalbar skatt 277.000 42.000 0
Skyldig offentlige avgifter 689.000 1.033.000 693.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 606.000 1.500.000 3.251.000
Sum kortsiktig gjeld 2.121.000 3.297.000 5.284.000
Sum gjeld og egenkapital 4.239.000 4.421.000 6.391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.921.000 964.000 1.003.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 0.9
Soliditet 50.0 25.4 17.3
Resultatgrad 5.4 0.3 1.6
Rentedekningsgrad 4.9 0.2 1.1
Gjeldsgrad 1.0 2.9 4.8
Total kapitalrentabilitet 37.3 8.3 1
Signatur
22.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex