Cavaletto AS
Juridisk navn:  Cavaletto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92400063
Postboks 2426 Solli Drammensveien 64 Fax: 23085060
0201 Oslo 271 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 963072686
Aksjekapital: 2.998.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Akonto Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.26%
Resultat  
  
-105.62%
Egenkapital  
  
-71.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 484.000 435.000 486.000 62.000 651.000
Resultat: -41.588.000 -20.226.000 54.457.000 2.628.000 21.038.000
Egenkapital: 16.376.000 57.964.000 78.190.000 23.732.000 21.566.000
Regnskap for  Cavaletto AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 484.000 435.000 486.000 62.000 651.000
Driftskostnader -42.425.000 -1.080.000 -2.262.000 -2.503.000 -2.709.000
Driftsresultat -41.940.000 -645.000 -1.776.000 -2.441.000 -2.058.000
Finansinntekter 760.000 -19.152.000 56.533.000 6.645.000 23.769.000
Finanskostnader -408.000 -429.000 -300.000 -1.576.000 -674.000
Finans 352.000 -19.581.000 56.233.000 5.069.000 23.095.000
Resultat før skatt -41.588.000 -20.226.000 54.457.000 2.628.000 21.038.000
Skattekostnad 0 0 0 -462.000 -219.000
Årsresultat -41.588.000 -20.226.000 54.457.000 2.166.000 20.819.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.109.000 1.357.000 21.529.000 9.754.000 10.233.000
Sum omløpsmidler 15.753.000 74.498.000 73.563.000 16.222.000 13.512.000
Sum eiendeler 16.862.000 75.855.000 95.092.000 25.976.000 23.745.000
Sum opptjent egenkapital 13.378.000 54.966.000 75.192.000 20.734.000 20.566.000
Sum egenkapital 16.376.000 57.964.000 78.190.000 23.732.000 21.566.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 1.370.000 1.747.000 2.093.000 1.023.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 16.521.000 15.155.000 150.000 1.156.000
Sum gjeld og egenkapital 16.862.000 75.855.000 95.092.000 25.975.000 23.745.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 444.000 435.000 478.000 117.000 640.000
Andre inntekter 40.000 0 8.000 -55.000 12.000
Driftsinntekter 484.000 435.000 486.000 62.000 651.000
Varekostnad -2.000 -25.000 -324.000 -1.000 -202.000
Lønninger -64.000 -117.000 -669.000 -699.000 -947.000
Avskrivning -198.000 -198.000 -189.000 -179.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.161.000 -740.000 -1.080.000 -1.624.000 -1.399.000
Driftskostnader -42.425.000 -1.080.000 -2.262.000 -2.503.000 -2.709.000
Driftsresultat -41.940.000 -645.000 -1.776.000 -2.441.000 -2.058.000
Finansinntekter 760.000 -19.152.000 56.533.000 6.645.000 23.769.000
Finanskostnader -408.000 -429.000 -300.000 -1.576.000 -674.000
Finans 352.000 -19.581.000 56.233.000 5.069.000 23.095.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -679.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -41.588.000 -20.226.000 54.457.000 2.166.000 20.819.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 251.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 534.000 782.000 908.000 1.105.000 1.098.000
Sum varige driftsmidler 534.000 782.000 954.000 1.105.000 1.098.000
Sum finansielle anleggsmidler 575.000 575.000 20.575.000 8.649.000 8.884.000
Sum anleggsmidler 1.109.000 1.357.000 21.529.000 9.754.000 10.233.000
Varebeholdning 404.000 0 0 137.000 0
Kundefordringer 45.000 44.000 0 30.000 20.000
Andre fordringer 14.634.000 4.540.000 4.099.000 7.712.000 6.545.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 4.000 38.000 383.000 3.028.000
Sum omløpsmidler 15.753.000 74.498.000 73.563.000 16.222.000 13.512.000
Sum eiendeler 16.862.000 75.855.000 95.092.000 25.976.000 23.745.000
Sum opptjent egenkapital 13.378.000 54.966.000 75.192.000 20.734.000 20.566.000
Sum egenkapital 16.376.000 57.964.000 78.190.000 23.732.000 21.566.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.230.000 0 0 930.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 1.370.000 1.747.000 2.093.000 1.023.000
Leverandørgjeld 148.000 104.000 19.000 13.000 47.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 79.000 63.000 62.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 15.108.000 15.073.000 76.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 16.521.000 15.155.000 150.000 1.156.000
Sum gjeld og egenkapital 16.862.000 75.855.000 95.092.000 25.975.000 23.745.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.567.000 57.977.000 58.408.000 16.072.000 12.356.000
Likviditetsgrad 1 84.7 4.5 4.9 108.1 11.7
Likviditetsgrad 2 82.5 4.5 4.9 107.2 11.7
Soliditet 97.1 76.4 82.2 91.4 90.8
Resultatgrad -8665.3 -148.3 -365.4 -3937.1 -316.1
Rentedekningsgrad -102.8 -1.5 -5.9 -1.5 32.2
Gjeldsgrad 0 0.3 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -244.2 -26.1 57.6 16.2 91.4
Signatur
29.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex