Circus Snefjord 889 AS
Juridisk navn:  Circus Snefjord 889 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78423889
Snefjord Snefjord Fax:
9714 Snefjord 9714 Snefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Måsøy
Org.nr: 991256628
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2007 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
655.56%
Resultat  
  
-111.03%
Egenkapital  
  
-5.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 136.000 18.000 17.000 25.000 211.000
Resultat: -16.000 145.000 -123.000 -196.000 -105.000
Egenkapital: -297.000 -281.000 123.000 -138.000 -131.000
Regnskap for  Circus Snefjord 889 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 136.000 18.000 17.000 25.000 211.000
Driftskostnader -152.000 126.000 -141.000 -221.000 -311.000
Driftsresultat -16.000 145.000 -123.000 -196.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -5.000
Finans 0 0 0 -5.000
Resultat før skatt -16.000 145.000 -123.000 -196.000 -105.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 145.000 -123.000 -196.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler -59.000 0 -146.000 -160.000 58.000
Sum eiendeler -59.000 0 -146.000 -160.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -297.000 -281.000 0 -38.000 -231.000
Sum egenkapital -297.000 -281.000 123.000 -138.000 -131.000
Sum langsiktig gjeld -56.000 -192.000 0 -56.000 0
Sum kortsiktig gjeld 294.000 0 0 34.000 189.000
Sum gjeld og egenkapital -59.000 -473.000 123.000 -160.000 58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 136.000 18.000 17.000 25.000 211.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 136.000 18.000 17.000 25.000 211.000
Varekostnad 0 0 -5.000 -1.000
Lønninger 0 -1.000 -4.000 -13.000
Avskrivning 0 0 0 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -152.000 126.000 -140.000 -212.000 -280.000
Driftskostnader -152.000 126.000 -141.000 -221.000 -311.000
Driftsresultat -16.000 145.000 -123.000 -196.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -5.000
Finans 0 0 0 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 145.000 -123.000 -196.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -14.000 0 -24.000 0 0
Andre fordringer 8.000 0 -121.000 0 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank -52.000 0 0 0 2.000
Sum omløpsmidler -59.000 0 -146.000 -160.000 58.000
Sum eiendeler -59.000 0 -146.000 -160.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -297.000 -281.000 0 -38.000 -231.000
Sum egenkapital -297.000 -281.000 123.000 -138.000 -131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 28.000 0
Sum langsiktig gjeld -56.000 -192.000 0 -56.000 0
Leverandørgjeld 31.000 0 0 3.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -31.000 0 0 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 295.000 0 0 0 171.000
Sum kortsiktig gjeld 294.000 0 0 34.000 189.000
Sum gjeld og egenkapital -59.000 -473.000 123.000 -160.000 58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -353.000 0 -146.000 -194.000 -131.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 -4.7 0.3
Likviditetsgrad 2 -0.2 0 0 -4.7 0.3
Soliditet 503.4 59.4 1 86.3 -225.9
Resultatgrad -11.8 805.6 -723.5 -47.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.8 0.7 0 0.2 -1.4
Total kapitalrentabilitet 27.1 -30.7 122.5 -172.4
Signatur
22.11.2011
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex