Ctv 11 Utvikling As
Juridisk navn:  Ctv 11 Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22420520
Postboks 1847 Vika Olav Vs Gate 5 Fax:
0123 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930136751
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/21/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.94%
Resultat  
  
18.53%
Egenkapital  
  
536.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.894.000 5.259.000 4.926.000 1.304.000 0
Resultat: 1.196.000 1.009.000 -1.041.000 -570.000 -433.000
Egenkapital: 1.107.000 174.000 -612.000 213.000 660.000
Regnskap for  Ctv 11 Utvikling As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.894.000 5.259.000 4.926.000 1.304.000 0
Driftskostnader -2.446.000 -2.664.000 -4.769.000 -1.074.000 -433.000
Driftsresultat 2.448.000 2.596.000 157.000 230.000 -433.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.254.000 -1.589.000 -1.199.000 -800.000 0
Finans -1.253.000 -1.587.000 -1.198.000 -800.000 0
Resultat før skatt 1.196.000 1.009.000 -1.041.000 -570.000 -433.000
Skattekostnad -263.000 -222.000 216.000 124.000 101.000
Årsresultat 933.000 787.000 -825.000 -446.000 -332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.640.000 36.661.000 38.817.000 40.283.000 175.000
Sum omløpsmidler 8.477.000 4.257.000 1.390.000 1.436.000 663.000
Sum eiendeler 43.117.000 40.918.000 40.207.000 41.719.000 838.000
Sum opptjent egenkapital 1.007.000 74.000 -712.000 114.000 560.000
Sum egenkapital 1.107.000 174.000 -612.000 213.000 660.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.010.000 40.743.000 40.819.000 41.506.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 43.117.000 40.917.000 40.207.000 41.720.000 838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 4.894.000 5.259.000 4.926.000 1.304.000 0
Driftsinntekter 4.894.000 5.259.000 4.926.000 1.304.000 0
Varekostnad -170.000 -200.000 -163.000 -13.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -1.758.000 -1.934.000 -2.082.000 -616.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -518.000 -530.000 -2.524.000 -445.000 -433.000
Driftskostnader -2.446.000 -2.664.000 -4.769.000 -1.074.000 -433.000
Driftsresultat 2.448.000 2.596.000 157.000 230.000 -433.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.254.000 -1.589.000 -1.199.000 -800.000 0
Finans -1.253.000 -1.587.000 -1.198.000 -800.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 933.000 787.000 -825.000 -446.000 -332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 292.000 514.000 299.000 175.000
Fast eiendom 34.611.000 36.369.000 38.302.000 39.984.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 34.611.000 36.369.000 38.302.000 39.984.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.640.000 36.661.000 38.817.000 40.283.000 175.000
Varebeholdning 32.000 32.000 32.000 32.000 0
Kundefordringer 8.000 0 0 1.388.000 0
Andre fordringer 40.000 45.000 6.000 17.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.397.000 4.180.000 1.352.000 0 0
Sum omløpsmidler 8.477.000 4.257.000 1.390.000 1.436.000 663.000
Sum eiendeler 43.117.000 40.918.000 40.207.000 41.719.000 838.000
Sum opptjent egenkapital 1.007.000 74.000 -712.000 114.000 560.000
Sum egenkapital 1.107.000 174.000 -612.000 213.000 660.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 40.600.000 40.600.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 166.000 31.000 73.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 137.000 93.000 166.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.274.000 6.000 40.560.000 41.308.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 42.010.000 40.743.000 40.819.000 41.506.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 43.117.000 40.917.000 40.207.000 41.720.000 838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.533.000 -36.486.000 -39.429.000 -40.070.000 485.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0 0 3.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0 0 3.7
Soliditet 2.6 0.4 -1.5 0.5 78.8
Resultatgrad 50.0 49.4 3.2 17.6
Rentedekningsgrad 2.0 1.6 0.1 0.3
Gjeldsgrad 37.9 234.2 -66.7 194.9 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.7 6.3 0.4 0.6 -51.7
Signatur
12.02.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex