Dalane Anleggservice As
Juridisk navn:  Dalane Anleggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51491250
Ytre Torvhusveien 11 Ytre Torvhusveien 11 Fax:
4374 Egersund 4374 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 890779832
Aksjekapital: 36.127 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/2/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Egelandsdal Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
11.44%
Resultat  
  
594.74%
Egenkapital  
  
35.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 20.147.000 18.078.000 16.805.000 26.549.000 21.907.000
Resultat: 132.000 19.000 -1.197.000 134.000 154.000
Egenkapital: 507.000 375.000 356.000 2.066.000 1.932.000
Regnskap for  Dalane Anleggservice As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 20.147.000 18.078.000 16.805.000 26.549.000 21.907.000
Driftskostnader -19.924.000 -17.966.000 -17.864.000 -26.265.000 -21.607.000
Driftsresultat 224.000 112.000 -1.060.000 284.000 301.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -92.000 -92.000 -137.000 -151.000 -147.000
Finans -92.000 -92.000 -137.000 -150.000 -147.000
Resultat før skatt 132.000 19.000 -1.197.000 134.000 154.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 132.000 19.000 -1.197.000 134.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 816.000 916.000 2.369.000 3.074.000 3.477.000
Sum omløpsmidler 4.305.000 3.695.000 2.575.000 4.906.000 4.547.000
Sum eiendeler 5.121.000 4.611.000 4.944.000 7.980.000 8.024.000
Sum opptjent egenkapital 471.000 339.000 319.000 1.965.000 1.831.000
Sum egenkapital 507.000 375.000 356.000 2.066.000 1.932.000
Sum langsiktig gjeld 97.000 228.000 1.469.000 1.240.000 1.646.000
Sum kortsiktig gjeld 4.517.000 4.009.000 3.119.000 4.674.000 4.445.000
Sum gjeld og egenkapital 5.121.000 4.612.000 4.943.000 7.980.000 8.023.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.181.000 17.774.000 16.920.000 26.466.000 21.907.000
Andre inntekter -34.000 304.000 -115.000 83.000 0
Driftsinntekter 20.147.000 18.078.000 16.805.000 26.549.000 21.907.000
Varekostnad -6.137.000 -4.517.000 -2.899.000 -2.514.000 -2.196.000
Lønninger -8.382.000 -8.234.000 -9.269.000 -13.903.000 -11.707.000
Avskrivning -213.000 -254.000 -418.000 -471.000 -448.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.192.000 -4.961.000 -5.278.000 -9.377.000 -7.256.000
Driftskostnader -19.924.000 -17.966.000 -17.864.000 -26.265.000 -21.607.000
Driftsresultat 224.000 112.000 -1.060.000 284.000 301.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -92.000 -92.000 -137.000 -151.000 -147.000
Finans -92.000 -92.000 -137.000 -150.000 -147.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 132.000 19.000 -1.197.000 134.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.564.000 1.562.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 814.000 874.000 1.186.000 1.336.000 1.689.000
Sum varige driftsmidler 814.000 874.000 1.186.000 2.900.000 3.251.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 42.000 1.183.000 174.000 226.000
Sum anleggsmidler 816.000 916.000 2.369.000 3.074.000 3.477.000
Varebeholdning 467.000 432.000 415.000 347.000 433.000
Kundefordringer 3.062.000 2.786.000 1.559.000 2.847.000 3.185.000
Andre fordringer 314.000 247.000 377.000 310.000 145.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 462.000 230.000 225.000 1.402.000 783.000
Sum omløpsmidler 4.305.000 3.695.000 2.575.000 4.906.000 4.547.000
Sum eiendeler 5.121.000 4.611.000 4.944.000 7.980.000 8.024.000
Sum opptjent egenkapital 471.000 339.000 319.000 1.965.000 1.831.000
Sum egenkapital 507.000 375.000 356.000 2.066.000 1.932.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 703.000 288.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 97.000 228.000 1.469.000 1.240.000 1.646.000
Leverandørgjeld 1.982.000 967.000 625.000 1.327.000 1.124.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 973.000 841.000 739.000 1.243.000 1.427.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.561.000 1.498.000 1.468.000 2.104.000 1.894.000
Sum kortsiktig gjeld 4.517.000 4.009.000 3.119.000 4.674.000 4.445.000
Sum gjeld og egenkapital 5.121.000 4.612.000 4.943.000 7.980.000 8.023.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -212.000 -314.000 -544.000 232.000 102.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.8 1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.7 1 0.9
Soliditet 9.9 8.1 7.2 25.9 24.1
Resultatgrad 1.1 0.6 -6.3 1.1 1.4
Rentedekningsgrad 2.4 1.2 -7.7 1.9 2
Gjeldsgrad 9.1 11.3 12.9 2.9 3.2
Total kapitalrentabilitet 4.4 2.4 -21.4 3.6 3.8
Signatur
13.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex