Danseinformasjonen
Juridisk navn:  Danseinformasjonen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23709440
Vulkan 1 Vulkan 1 Fax:
0182 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971558415
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/9/1994 1
Foretakstype: STI
Tidligere navn: danseinformasjon
Revisor: Crowe Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.04%
Resultat  
  
313.58%
Egenkapital  
  
101.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 6.997.000 6.857.000 6.423.000 6.497.000 5.882.000
Resultat: 335.000 81.000 0 5.000 -43.000
Egenkapital: 664.000 329.000 248.000 248.000 243.000
Regnskap for  Danseinformasjonen
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 6.997.000 6.857.000 6.423.000 6.497.000 5.882.000
Driftskostnader -6.679.000 -6.781.000 -6.430.000 -6.506.000 -5.933.000
Driftsresultat 318.000 76.000 -7.000 -9.000 -51.000
Finansinntekter 17.000 4.000 8.000 15.000 8.000
Finanskostnader 0 0
Finans 17.000 4.000 8.000 15.000 8.000
Resultat før skatt 335.000 81.000 5.000 -43.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 335.000 81.000 5.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 229.000 120.000 141.000 190.000 238.000
Sum omløpsmidler 1.605.000 1.204.000 920.000 1.114.000 1.296.000
Sum eiendeler 1.834.000 1.324.000 1.061.000 1.304.000 1.534.000
Sum opptjent egenkapital 664.000 329.000 248.000 248.000 243.000
Sum egenkapital 664.000 329.000 248.000 248.000 243.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.170.000 995.000 813.000 1.056.000 1.291.000
Sum gjeld og egenkapital 1.834.000 1.324.000 1.061.000 1.304.000 1.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.720.000 0 0
Andre inntekter 6.997.000 1.137.000 6.423.000 6.497.000 5.882.000
Driftsinntekter 6.997.000 6.857.000 6.423.000 6.497.000 5.882.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -3.904.000 -4.156.000 -3.927.000 -4.167.000 -3.602.000
Avskrivning -30.000 -22.000 -49.000 -72.000 -70.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.745.000 -2.603.000 -2.388.000 -2.262.000 -2.256.000
Driftskostnader -6.679.000 -6.781.000 -6.430.000 -6.506.000 -5.933.000
Driftsresultat 318.000 76.000 -7.000 -9.000 -51.000
Finansinntekter 17.000 4.000 8.000 15.000 8.000
Finanskostnader 0 0
Finans 17.000 4.000 8.000 15.000 8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 335.000 81.000 5.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 9.000
Driftsløsøre 123.000 14.000 35.000 84.000 123.000
Sum varige driftsmidler 123.000 14.000 35.000 84.000 132.000
Sum finansielle anleggsmidler 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
Sum anleggsmidler 229.000 120.000 141.000 190.000 238.000
Varebeholdning 66.000 71.000
Kundefordringer 3.000 5.000 33.000 19.000
Andre fordringer 156.000 88.000 76.000 127.000 42.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.447.000 1.116.000 839.000 888.000 1.165.000
Sum omløpsmidler 1.605.000 1.204.000 920.000 1.114.000 1.296.000
Sum eiendeler 1.834.000 1.324.000 1.061.000 1.304.000 1.534.000
Sum opptjent egenkapital 664.000 329.000 248.000 248.000 243.000
Sum egenkapital 664.000 329.000 248.000 248.000 243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 88.000 43.000 46.000 146.000 43.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 294.000 260.000 268.000 314.000 279.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 788.000 692.000 500.000 596.000 969.000
Sum kortsiktig gjeld 1.170.000 995.000 813.000 1.056.000 1.291.000
Sum gjeld og egenkapital 1.834.000 1.324.000 1.061.000 1.304.000 1.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 435.000 209.000 107.000 58.000 5.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.1 1 0.9
Soliditet 36.2 24.8 23.4 1 15.8
Resultatgrad 4.5 1.1 -0.1 -0.1 -0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 3.0 3.3 4.3 5.3
Total kapitalrentabilitet 18.3 6.0 0.1 0.5 -2.8
Signatur
30.11.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER
I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex