Det Norske Studentersamfund
Juridisk navn:  Det Norske Studentersamfund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22844511
Slemdalsveien 15 Slemdalsveien 15 Fax:
0369 Oslo 369 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 945696923
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 10/2/1813
Foretakstype: FLI
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Ullensaker Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.35%
Resultat  
  
773.21%
Egenkapital  
  
12.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.889.000 4.685.000 4.388.000 4.648.000 5.116.000
Resultat: 489.000 56.000 267.000 -47.000 -372.000
Egenkapital: 4.464.000 3.975.000 3.919.000 3.651.000 3.699.000
Regnskap for  Det Norske Studentersamfund
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.889.000 4.685.000 4.388.000 4.648.000 5.116.000
Driftskostnader -4.399.000 -4.628.000 -4.117.000 -4.693.000 -5.488.000
Driftsresultat 490.000 57.000 272.000 -46.000 -372.000
Finansinntekter -1.000 -3.000 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -4.000 -1.000 0
Resultat før skatt 489.000 56.000 267.000 -47.000 -372.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 489.000 56.000 267.000 -47.000 -372.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.139.000 8.806.000 8.569.000 7.199.000 7.415.000
Sum omløpsmidler 1.676.000 1.187.000 311.000 257.000 267.000
Sum eiendeler 9.815.000 9.993.000 8.880.000 7.456.000 7.682.000
Sum opptjent egenkapital 4.464.000 3.975.000 3.919.000 3.651.000 3.699.000
Sum egenkapital 4.464.000 3.975.000 3.919.000 3.651.000 3.699.000
Sum langsiktig gjeld 3.650.000 3.650.000 4.150.000 2.900.000 2.900.000
Sum kortsiktig gjeld 1.700.000 2.367.000 811.000 905.000 1.084.000
Sum gjeld og egenkapital 9.814.000 9.992.000 8.880.000 7.456.000 7.683.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.889.000 4.685.000 4.388.000 4.648.000 5.116.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.889.000 4.685.000 4.388.000 4.648.000 5.116.000
Varekostnad 0 0 -745.000
Lønninger -2.507.000 -2.443.000 -2.411.000 -2.820.000 -2.968.000
Avskrivning -292.000 -100.000 -152.000 -216.000 -196.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.600.000 -2.085.000 -1.554.000 -1.657.000 -1.579.000
Driftskostnader -4.399.000 -4.628.000 -4.117.000 -4.693.000 -5.488.000
Driftsresultat 490.000 57.000 272.000 -46.000 -372.000
Finansinntekter -1.000 -3.000 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -4.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 489.000 56.000 267.000 -47.000 -372.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 519.000 811.000 199.000 329.000 545.000
Sum varige driftsmidler 519.000 811.000 199.000 329.000 545.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.620.000 7.995.000 8.370.000 6.870.000 6.870.000
Sum anleggsmidler 8.139.000 8.806.000 8.569.000 7.199.000 7.415.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 510.000 235.000 0 0 23.000
Andre fordringer 38.000 53.000 82.000 43.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.128.000 899.000 228.000 214.000 211.000
Sum omløpsmidler 1.676.000 1.187.000 311.000 257.000 267.000
Sum eiendeler 9.815.000 9.993.000 8.880.000 7.456.000 7.682.000
Sum opptjent egenkapital 4.464.000 3.975.000 3.919.000 3.651.000 3.699.000
Sum egenkapital 4.464.000 3.975.000 3.919.000 3.651.000 3.699.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 446.000 1.040.000 232.000 270.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.650.000 3.650.000 4.150.000 2.900.000 2.900.000
Leverandørgjeld 145.000 154.000 291.000 173.000 388.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 138.000 117.000 147.000 153.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 978.000 1.036.000 171.000 315.000 542.000
Sum kortsiktig gjeld 1.700.000 2.367.000 811.000 905.000 1.084.000
Sum gjeld og egenkapital 9.814.000 9.992.000 8.880.000 7.456.000 7.683.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 -1.180.000 -500.000 -648.000 -817.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.5 0.4 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 1.0 0.5 0.4 0.3 0.2
Soliditet 45.5 39.8 44.1 4 48.1
Resultatgrad 10.0 1.2 6.2 -7.3
Rentedekningsgrad 490.0 2
Gjeldsgrad 1.2 1.5 1.3 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 5.0 0.6 3 -0.6 -4.8
Signatur
16.05.2023
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.05.2023
Prokura
Ødegaard Svartrud Benjamin
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex