Drøbak Montessori Stiftelse
Juridisk navn:  Drøbak Montessori Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64930523
Osloveien 27 Osloveien 27 Fax: 64935446
1440 Drøbak 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 985039860
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/31/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Resultat Compagniet As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.32%
Resultat  
  
188.75%
Egenkapital  
  
24.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.215.000 6.074.000 5.588.000 6.155.000 5.086.000
Resultat: 284.000 -320.000 733.000 123.000 -697.000
Egenkapital: 1.459.000 1.175.000 1.496.000 762.000 5.274.000
Regnskap for  Drøbak Montessori Stiftelse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.215.000 6.074.000 5.588.000 6.155.000 5.086.000
Driftskostnader -5.380.000 -5.237.000 -5.092.000 -5.628.000 -5.184.000
Driftsresultat 834.000 837.000 496.000 526.000 -98.000
Finansinntekter 28.000 23.000 853.000 261.000 38.000
Finanskostnader -578.000 -1.180.000 -615.000 -664.000 -637.000
Finans -550.000 -1.157.000 238.000 -403.000 -599.000
Resultat før skatt 284.000 -320.000 733.000 123.000 -697.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 284.000 -320.000 733.000 123.000 -697.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.700.000 16.638.000 18.191.000 19.151.000 19.512.000
Sum omløpsmidler 7.733.000 6.890.000 6.789.000 5.661.000 10.699.000
Sum eiendeler 23.433.000 23.528.000 24.980.000 24.812.000 30.211.000
Sum opptjent egenkapital 1.259.000 975.000 1.296.000 562.000 5.073.000
Sum egenkapital 1.459.000 1.175.000 1.496.000 762.000 5.274.000
Sum langsiktig gjeld 17.799.000 18.730.000 19.659.000 20.588.000 21.518.000
Sum kortsiktig gjeld 4.174.000 3.623.000 3.826.000 3.461.000 3.420.000
Sum gjeld og egenkapital 23.432.000 23.528.000 24.981.000 24.811.000 30.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.626.000 4.551.000 870.000 925.000 932.000
Andre inntekter 1.589.000 1.523.000 4.718.000 5.230.000 4.154.000
Driftsinntekter 6.215.000 6.074.000 5.588.000 6.155.000 5.086.000
Varekostnad -63.000 -46.000 -15.000 -27.000 -25.000
Lønninger -3.389.000 -3.501.000 -3.477.000 -3.475.000 -3.111.000
Avskrivning -943.000 -953.000 -960.000 -961.000 -951.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -531.000
Andre driftskostnader -985.000 -737.000 -640.000 -1.165.000 -566.000
Driftskostnader -5.380.000 -5.237.000 -5.092.000 -5.628.000 -5.184.000
Driftsresultat 834.000 837.000 496.000 526.000 -98.000
Finansinntekter 28.000 23.000 853.000 261.000 38.000
Finanskostnader -578.000 -1.180.000 -615.000 -664.000 -637.000
Finans -550.000 -1.157.000 238.000 -403.000 -599.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 284.000 -320.000 733.000 123.000 -697.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 15.550.000 16.399.000 17.247.000 18.095.000 18.943.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 140.000 244.000 356.000 469.000
Sum varige driftsmidler 15.595.000 16.538.000 17.491.000 18.451.000 19.412.000
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 100.000 700.000 700.000 100.000
Sum anleggsmidler 15.700.000 16.638.000 18.191.000 19.151.000 19.512.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 48.000 910.000 42.000 764.000 15.000
Andre fordringer 267.000 255.000 296.000 252.000 149.000
Sum investeringer 4.007.000 4.012.000 4.021.000 3.196.000 7.503.000
Kasse, bank 2.516.000 819.000 1.535.000 554.000 2.004.000
Sum omløpsmidler 7.733.000 6.890.000 6.789.000 5.661.000 10.699.000
Sum eiendeler 23.433.000 23.528.000 24.980.000 24.812.000 30.211.000
Sum opptjent egenkapital 1.259.000 975.000 1.296.000 562.000 5.073.000
Sum egenkapital 1.459.000 1.175.000 1.496.000 762.000 5.274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.881.000 1.891.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.799.000 18.730.000 19.659.000 20.588.000 21.518.000
Leverandørgjeld 23.000 54.000 73.000 47.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 218.000 210.000 223.000 228.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.051.000 1.468.000 1.620.000 1.298.000 1.291.000
Sum kortsiktig gjeld 4.174.000 3.623.000 3.826.000 3.461.000 3.420.000
Sum gjeld og egenkapital 23.432.000 23.528.000 24.981.000 24.811.000 30.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.559.000 3.267.000 2.963.000 2.200.000 7.279.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.8 1.6 3.1
Likviditetsgrad 2 1.9 1.9 1.8 1.6 3.2
Soliditet 6.2 5 6 3.1 17.5
Resultatgrad 13.4 13.8 8.9 8.5 -1.9
Rentedekningsgrad 1.4 0.7 0.8 0.8 -0.1
Gjeldsgrad 15.1 1 15.7 31.6 4.7
Total kapitalrentabilitet 3.7 3.7 5.4 3.2 -0.2
Signatur
21.08.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex