Dsign Music AS
Juridisk navn:  Dsign Music AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48221900
Kai 9 Pir Ii 13A Kai 9 Pir Ii 13A Fax: 73974201
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 988006688
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/10/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: no bullshit productions as
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.04%
Resultat  
  
-33.19%
Egenkapital  
  
30.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.226.000 5.335.000 4.088.000 0 2.962.000
Resultat: 1.063.000 1.591.000 -219.000 0 466.000
Egenkapital: 3.518.000 2.689.000 1.327.000 100.000 1.097.000
Regnskap for  Dsign Music AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.226.000 5.335.000 4.088.000 0 2.962.000
Driftskostnader -4.161.000 -3.742.000 -4.247.000 0 -2.375.000
Driftsresultat 1.064.000 1.593.000 -158.000 0 587.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 0 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -67.000 0 -123.000
Finans -1.000 -1.000 -60.000 0 -121.000
Resultat før skatt 1.063.000 1.591.000 -219.000 0 466.000
Skattekostnad -234.000 -229.000 0 0 -10.000
Årsresultat 829.000 1.362.000 -219.000 0 455.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 166.000 47.000 0 18.000
Sum omløpsmidler 4.524.000 4.524.000 3.026.000 100.000 2.411.000
Sum eiendeler 4.656.000 4.690.000 3.073.000 100.000 2.429.000
Sum opptjent egenkapital 3.418.000 2.589.000 1.227.000 0 997.000
Sum egenkapital 3.518.000 2.689.000 1.327.000 100.000 1.097.000
Sum langsiktig gjeld 111.000 450.000 450.000 0 450.000
Sum kortsiktig gjeld 1.028.000 1.551.000 1.297.000 0 882.000
Sum gjeld og egenkapital 4.657.000 4.690.000 3.074.000 100.000 2.429.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.226.000 5.335.000 4.088.000 0 2.880.000
Andre inntekter 0 0 82.000
Driftsinntekter 5.226.000 5.335.000 4.088.000 0 2.962.000
Varekostnad -395.000 -396.000 -279.000 0 -28.000
Lønninger -2.703.000 -2.311.000 -1.982.000 0 -1.709.000
Avskrivning -16.000 -7.000 -1.000 0 -11.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.047.000 -1.028.000 -1.985.000 0 -627.000
Driftskostnader -4.161.000 -3.742.000 -4.247.000 0 -2.375.000
Driftsresultat 1.064.000 1.593.000 -158.000 0 587.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 0 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -67.000 0 -123.000
Finans -1.000 -1.000 -60.000 0 -121.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 829.000 1.362.000 -219.000 0 455.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 18.000 18.000 0 18.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 82.000 30.000 0 0
Sum varige driftsmidler 48.000 82.000 30.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 66.000 66.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 132.000 166.000 47.000 0 18.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 8.000 8.000 8.000 100.000 238.000
Andre fordringer 2.025.000 2.025.000 1.734.000 0 2.159.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.491.000 2.491.000 987.000 0 14.000
Sum omløpsmidler 4.524.000 4.524.000 3.026.000 100.000 2.411.000
Sum eiendeler 4.656.000 4.690.000 3.073.000 100.000 2.429.000
Sum opptjent egenkapital 3.418.000 2.589.000 1.227.000 0 997.000
Sum egenkapital 3.518.000 2.689.000 1.327.000 100.000 1.097.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 142.000
Sum langsiktig gjeld 111.000 450.000 450.000 0 450.000
Leverandørgjeld 216.000 495.000 507.000 0 158.000
Betalbar skatt 234.000 229.000 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 143.000 -86.000 -61.000 0 252.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 913.000 851.000 0 322.000
Sum kortsiktig gjeld 1.028.000 1.551.000 1.297.000 0 882.000
Sum gjeld og egenkapital 4.657.000 4.690.000 3.074.000 100.000 2.429.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.496.000 2.973.000 1.729.000 100.000 1.529.000
Likviditetsgrad 1 4.4 2.9 2.3 2.7
Likviditetsgrad 2 4.4 2.9 2.3 0 2.7
Soliditet 75.5 57.3 43.2 1 45.2
Resultatgrad 20.4 29.9 -3.9 19.8
Rentedekningsgrad 532.0 796.5 -2.4 4.8
Gjeldsgrad 0.3 0.7 1.3 0 1.2
Total kapitalrentabilitet 22.9 34.0 -4.9 0 24.2
Signatur
23.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.07.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex