Eldregnisten As
Juridisk navn:  Eldregnisten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Henrik Foss Tjeltavegen 83 C/O Henrik Foss Tjeltavegen 83 Fax:
4054 Tjelta 4054 Tjelta
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 923204644
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/11/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.18%
Resultat  
  
-134.38%
Egenkapital  
  
-21.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 69.000 91.000
Resultat: -11.000 32.000
Egenkapital: 40.000 51.000
Regnskap for  Eldregnisten As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 69.000 91.000
Driftskostnader -79.000 -59.000
Driftsresultat -11.000 32.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -11.000 32.000
Skattekostnad -6.000
Årsresultat -11.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 45.000 98.000
Sum eiendeler 45.000 98.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 21.000
Sum egenkapital 40.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 98.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.000 91.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 69.000 91.000
Varekostnad -19.000 -14.000
Lønninger -21.000 -38.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -39.000 -7.000
Driftskostnader -79.000 -59.000
Driftsresultat -11.000 32.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -11.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 11.000 19.000
Kundefordringer 8.000 31.000
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 26.000 45.000
Sum omløpsmidler 45.000 98.000
Sum eiendeler 45.000 98.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 21.000
Sum egenkapital 40.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 4.000 1.000
Betalbar skatt 6.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 98.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 51.000
Likviditetsgrad 1 9.0 2.1
Likviditetsgrad 2 6.8 1.7
Soliditet 88.9 5
Resultatgrad -15.9 35.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.9
Total kapitalrentabilitet -24.4 32.7
Signatur
25.08.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex