Elektrikeren AS
Juridisk navn:  Elektrikeren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78418600
Repslagerveien 8 Repslagerveien 8 Fax:
9602 Hammerfest 9602 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Hammerfest 
Org.nr: 945667664
Aksjekapital: 160.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 11/15/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.09%
Resultat  
  
205.11%
Egenkapital  
  
33.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 16.683.000 12.824.000 10.551.000 9.208.000 10.248.000
Resultat: 1.553.000 509.000 945.000 302.000 766.000
Egenkapital: 4.768.000 3.566.000 3.162.000 2.416.000 2.178.000
Regnskap for  Elektrikeren AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 16.683.000 12.824.000 10.551.000 9.208.000 10.248.000
Driftskostnader -15.014.000 -12.314.000 -9.573.000 -8.835.000 -9.435.000
Driftsresultat 1.670.000 510.000 979.000 371.000 813.000
Finansinntekter -28.000 57.000 49.000 26.000 3.000
Finanskostnader -89.000 -57.000 -83.000 -95.000 -50.000
Finans -117.000 -34.000 -69.000 -47.000
Resultat før skatt 1.553.000 509.000 945.000 302.000 766.000
Skattekostnad -351.000 -104.000 -200.000 -64.000 -180.000
Årsresultat 1.202.000 404.000 746.000 238.000 586.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.388.000 2.048.000 2.255.000 2.374.000 2.517.000
Sum omløpsmidler 7.789.000 5.231.000 4.970.000 3.505.000 3.613.000
Sum eiendeler 11.177.000 7.279.000 7.225.000 5.879.000 6.130.000
Sum opptjent egenkapital 4.608.000 3.406.000 3.002.000 2.256.000 2.018.000
Sum egenkapital 4.768.000 3.566.000 3.162.000 2.416.000 2.178.000
Sum langsiktig gjeld 2.515.000 1.337.000 1.457.000 1.678.000 1.879.000
Sum kortsiktig gjeld 3.894.000 2.376.000 2.606.000 1.784.000 2.073.000
Sum gjeld og egenkapital 11.177.000 7.279.000 7.225.000 5.878.000 6.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.647.000 12.823.000 10.550.000 9.206.000 10.234.000
Andre inntekter 36.000 1.000 2.000 14.000
Driftsinntekter 16.683.000 12.824.000 10.551.000 9.208.000 10.248.000
Varekostnad -5.638.000 -4.948.000 -3.796.000 -3.581.000 -3.462.000
Lønninger -7.154.000 -5.559.000 -4.106.000 -3.898.000 -4.236.000
Avskrivning -323.000 -162.000 -162.000 -161.000 -152.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.899.000 -1.645.000 -1.509.000 -1.195.000 -1.585.000
Driftskostnader -15.014.000 -12.314.000 -9.573.000 -8.835.000 -9.435.000
Driftsresultat 1.670.000 510.000 979.000 371.000 813.000
Finansinntekter -28.000 57.000 49.000 26.000 3.000
Finanskostnader -89.000 -57.000 -83.000 -95.000 -50.000
Finans -117.000 -34.000 -69.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.202.000 404.000 746.000 238.000 586.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 2.000 22.000
Fast eiendom 1.577.000 1.662.000 1.747.000 1.832.000 1.917.000
Maskiner anlegg 92.000 0 0
Driftsløsøre 1.719.000 386.000 463.000 540.000 578.000
Sum varige driftsmidler 3.388.000 2.048.000 2.210.000 2.372.000 2.495.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.388.000 2.048.000 2.255.000 2.374.000 2.517.000
Varebeholdning 761.000 442.000 257.000 173.000 196.000
Kundefordringer 1.544.000 1.365.000 2.175.000 1.843.000 1.302.000
Andre fordringer 157.000 289.000 57.000 49.000 48.000
Sum investeringer 760.000 499.000 264.000 172.000 0
Kasse, bank 4.566.000 2.635.000 2.217.000 1.267.000 2.066.000
Sum omløpsmidler 7.789.000 5.231.000 4.970.000 3.505.000 3.613.000
Sum eiendeler 11.177.000 7.279.000 7.225.000 5.879.000 6.130.000
Sum opptjent egenkapital 4.608.000 3.406.000 3.002.000 2.256.000 2.018.000
Sum egenkapital 4.768.000 3.566.000 3.162.000 2.416.000 2.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 83.000 45.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.515.000 1.337.000 1.457.000 1.678.000 1.879.000
Leverandørgjeld 1.487.000 643.000 436.000 525.000 418.000
Betalbar skatt 313.000 15.000 242.000 43.000 199.000
Skyldig offentlige avgifter 819.000 714.000 934.000 459.000 596.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.275.000 1.004.000 994.000 758.000 861.000
Sum kortsiktig gjeld 3.894.000 2.376.000 2.606.000 1.784.000 2.073.000
Sum gjeld og egenkapital 11.177.000 7.279.000 7.225.000 5.878.000 6.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.895.000 2.855.000 2.364.000 1.721.000 1.540.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.2 1.9 2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 2.0 1.8 1.9 1.6
Soliditet 42.7 49.0 43.8 41.1 35.5
Resultatgrad 10.0 4.0 9.3 4 7.9
Rentedekningsgrad 18.8 8.9 11.8 3.9 16.3
Gjeldsgrad 1.3 1.0 1.3 1.4 1.8
Total kapitalrentabilitet 14.7 7.8 14.2 6.8 13.3
Signatur
20.11.2023
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
20.11.2023
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex