Elektro Sør As
Juridisk navn:  Elektro Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38271390
Mikkelsmyrveien 4B Mikkelsmyrveien 4B Fax: 38271399
4515 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 980684989
Aksjekapital: 1.580.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 8/7/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.14%
Resultat  
  
146.22%
Egenkapital  
  
8.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.496.000 39.356.000 27.869.000 27.346.000 32.794.000
Resultat: 1.004.000 -2.172.000 1.717.000 2.117.000 2.195.000
Egenkapital: 5.247.000 4.853.000 7.025.000 6.544.000 7.384.000
Regnskap for  Elektro Sør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.496.000 39.356.000 27.869.000 27.346.000 32.794.000
Driftskostnader -26.451.000 -41.739.000 -26.262.000 -25.447.000 -30.635.000
Driftsresultat 1.045.000 -2.383.000 1.608.000 1.898.000 2.159.000
Finansinntekter 3.000 261.000 122.000 231.000 50.000
Finanskostnader -45.000 -51.000 -13.000 -12.000 -15.000
Finans -42.000 210.000 109.000 219.000 35.000
Resultat før skatt 1.004.000 -2.172.000 1.717.000 2.117.000 2.195.000
Skattekostnad 0 -322.000 -458.000 -520.000
Årsresultat 1.004.000 -2.172.000 1.395.000 1.660.000 1.675.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 462.000 768.000 1.403.000 1.445.000 1.665.000
Sum omløpsmidler 12.067.000 13.034.000 14.552.000 13.372.000 13.259.000
Sum eiendeler 12.529.000 13.802.000 15.955.000 14.817.000 14.924.000
Sum opptjent egenkapital 2.985.000 2.591.000 4.764.000 4.869.000 5.709.000
Sum egenkapital 5.247.000 4.853.000 7.025.000 6.544.000 7.384.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.282.000 8.950.000 8.929.000 8.274.000 7.540.000
Sum gjeld og egenkapital 12.529.000 13.803.000 15.955.000 14.818.000 14.924.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.496.000 39.334.000 27.869.000 27.346.000 32.791.000
Andre inntekter 22.000 0 0 3.000
Driftsinntekter 27.496.000 39.356.000 27.869.000 27.346.000 32.794.000
Varekostnad -6.777.000 -19.825.000 -7.254.000 -6.968.000 -12.464.000
Lønninger -16.501.000 -18.641.000 -15.615.000 -15.599.000 -15.293.000
Avskrivning -214.000 -241.000 -217.000 -191.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.959.000 -3.032.000 -3.176.000 -2.689.000 -2.758.000
Driftskostnader -26.451.000 -41.739.000 -26.262.000 -25.447.000 -30.635.000
Driftsresultat 1.045.000 -2.383.000 1.608.000 1.898.000 2.159.000
Finansinntekter 3.000 261.000 122.000 231.000 50.000
Finanskostnader -45.000 -51.000 -13.000 -12.000 -15.000
Finans -42.000 210.000 109.000 219.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000
Årsresultat 1.004.000 -2.172.000 1.395.000 1.660.000 1.675.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 347.000 561.000 529.000 636.000 633.000
Sum varige driftsmidler 347.000 561.000 529.000 636.000 633.000
Sum finansielle anleggsmidler 115.000 208.000 874.000 809.000 1.032.000
Sum anleggsmidler 462.000 768.000 1.403.000 1.445.000 1.665.000
Varebeholdning 1.700.000 1.696.000 1.624.000 1.719.000 1.733.000
Kundefordringer 7.691.000 10.563.000 7.163.000 7.173.000 6.639.000
Andre fordringer 30.000 19.000 16.000 85.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 658.000 757.000 5.748.000 4.395.000 3.996.000
Sum omløpsmidler 12.067.000 13.034.000 14.552.000 13.372.000 13.259.000
Sum eiendeler 12.529.000 13.802.000 15.955.000 14.817.000 14.924.000
Sum opptjent egenkapital 2.985.000 2.591.000 4.764.000 4.869.000 5.709.000
Sum egenkapital 5.247.000 4.853.000 7.025.000 6.544.000 7.384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 927.000 1.932.000 1.023.000 1.199.000 930.000
Betalbar skatt 0 322.000 458.000 520.000
Skyldig offentlige avgifter 2.887.000 3.149.000 2.506.000 2.900.000 3.081.000
Utbytte -500.000 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.967.000 3.868.000 3.577.000 2.217.000 2.009.000
Sum kortsiktig gjeld 7.282.000 8.950.000 8.929.000 8.274.000 7.540.000
Sum gjeld og egenkapital 12.529.000 13.803.000 15.955.000 14.818.000 14.924.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.785.000 4.084.000 5.623.000 5.098.000 5.719.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.6 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5
Soliditet 41.9 35.2 4 44.2 49.5
Resultatgrad 3.8 -6.1 5.8 6.9 6.6
Rentedekningsgrad 23.2 -46.7 123.7 158.2 143.9
Gjeldsgrad 1.4 1.8 1.3 1.3 1
Total kapitalrentabilitet 8.4 -15.4 10.8 14.4 14.8
Signatur
08.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.09.2021
Prokura
Gundersen Birger
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex