Engens Oljesenter As
Juridisk navn:  Engens Oljesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62540770
Næringsparkvegen 22 Næringsparkvegen 22 Fax:
2320 Furnes 2320 Furnes
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 915957463
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 4/2/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
38.8%
Resultat  
  
-19.27%
Egenkapital  
  
4.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 329.668.000 237.515.000 196.659.000 203.627.000 189.461.000
Resultat: 3.941.000 4.882.000 5.638.000 4.488.000 4.046.000
Egenkapital: 23.944.000 22.897.000 19.746.000 17.769.000 15.009.000
Regnskap for  Engens Oljesenter As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 329.668.000 237.515.000 196.659.000 203.627.000 189.461.000
Driftskostnader -325.485.000 -234.359.000 -191.479.000 -200.431.000 -185.868.000
Driftsresultat 4.183.000 3.155.000 5.181.000 3.196.000 3.593.000
Finansinntekter 45.000 1.913.000 572.000 1.406.000 601.000
Finanskostnader -286.000 -186.000 -115.000 -114.000 -148.000
Finans -241.000 1.727.000 457.000 1.292.000 453.000
Resultat før skatt 3.941.000 4.882.000 5.638.000 4.488.000 4.046.000
Skattekostnad -893.000 -732.000 -1.161.000 -727.000 -848.000
Årsresultat 3.048.000 4.150.000 4.477.000 3.761.000 3.198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.150.000 9.334.000 8.458.000 2.569.000 2.465.000
Sum omløpsmidler 50.958.000 41.368.000 35.993.000 28.193.000 28.937.000
Sum eiendeler 62.108.000 50.702.000 44.451.000 30.762.000 31.402.000
Sum opptjent egenkapital 23.894.000 22.847.000 19.696.000 17.719.000 14.959.000
Sum egenkapital 23.944.000 22.897.000 19.746.000 17.769.000 15.009.000
Sum langsiktig gjeld 7.165.000 6.079.000 6.599.000 426.000 1.211.000
Sum kortsiktig gjeld 30.999.000 21.726.000 18.105.000 12.566.000 15.183.000
Sum gjeld og egenkapital 62.108.000 50.702.000 44.450.000 30.761.000 31.403.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 327.519.000 237.315.000 196.431.000 203.487.000 189.361.000
Andre inntekter 2.149.000 200.000 228.000 140.000 100.000
Driftsinntekter 329.668.000 237.515.000 196.659.000 203.627.000 189.461.000
Varekostnad -299.460.000 -209.221.000 -170.286.000 -179.816.000 -168.184.000
Lønninger -8.647.000 -7.721.000 -7.566.000 -7.408.000 -6.873.000
Avskrivning -810.000 -819.000 -252.000 -263.000 -274.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -16.568.000 -16.598.000 -13.375.000 -12.944.000 -10.537.000
Driftskostnader -325.485.000 -234.359.000 -191.479.000 -200.431.000 -185.868.000
Driftsresultat 4.183.000 3.155.000 5.181.000 3.196.000 3.593.000
Finansinntekter 45.000 1.913.000 572.000 1.406.000 601.000
Finanskostnader -286.000 -186.000 -115.000 -114.000 -148.000
Finans -241.000 1.727.000 457.000 1.292.000 453.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0 -1.000.000
Årsresultat 3.048.000 4.150.000 4.477.000 3.761.000 3.198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 28.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 9.419.000 7.522.000 6.046.000 1.230.000 1.065.000
Driftsløsøre 407.000 488.000 1.088.000 243.000 299.000
Sum varige driftsmidler 9.827.000 8.010.000 7.134.000 1.473.000 1.364.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.324.000 1.324.000 1.324.000 1.074.000 1.074.000
Sum anleggsmidler 11.150.000 9.334.000 8.458.000 2.569.000 2.465.000
Varebeholdning 8.148.000 5.824.000 4.728.000 4.238.000 4.234.000
Kundefordringer 25.506.000 17.891.000 12.534.000 16.671.000 18.739.000
Andre fordringer 6.568.000 2.026.000 2.633.000 1.775.000 581.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 10.736.000 15.627.000 16.097.000 5.508.000 5.383.000
Sum omløpsmidler 50.958.000 41.368.000 35.993.000 28.193.000 28.937.000
Sum eiendeler 62.108.000 50.702.000 44.451.000 30.762.000 31.402.000
Sum opptjent egenkapital 23.894.000 22.847.000 19.696.000 17.719.000 14.959.000
Sum egenkapital 23.944.000 22.897.000 19.746.000 17.769.000 15.009.000
Sum avsetninger til forpliktelser 752.000 549.000 469.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.165.000 6.079.000 6.599.000 426.000 1.211.000
Leverandørgjeld 25.515.000 16.412.000 13.796.000 9.333.000 11.133.000
Betalbar skatt 690.000 652.000 670.000 721.000 895.000
Skyldig offentlige avgifter 1.008.000 1.010.000 452.000 824.000 1.283.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.786.000 3.652.000 3.186.000 1.687.000 1.872.000
Sum kortsiktig gjeld 30.999.000 21.726.000 18.105.000 12.566.000 15.183.000
Sum gjeld og egenkapital 62.108.000 50.702.000 44.450.000 30.761.000 31.403.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.959.000 19.642.000 17.888.000 15.627.000 13.754.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 2.0 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.7 1.9 1.6
Soliditet 38.6 45.2 44.4 57.8 47.8
Resultatgrad 1.3 1.3 2.6 1.6 1.9
Rentedekningsgrad 14.6 17.0 45.1 2 24.3
Gjeldsgrad 1.6 1.2 1.3 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 6.8 10.0 12.9 1 13.4
Signatur
20.07.2023
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
20.07.2023
Styrets leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex