Fevik Misjonskirke
Juridisk navn:  Fevik Misjonskirke
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37259565
Postboks 14 Sømsveien 167 Fax: 37048474
4889 Fevik 4870 Fevik
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 984878915
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/1/2001
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: skjærgårds kirka
Hovedpunkter i regnskapet
2005
Omsetning: 3.327.000
Resultat: 82.000
Egenkapital: -872.000
Regnskap for  Fevik Misjonskirke
Resultat 2005
Driftsinntekter 3.327.000
Driftskostnader -1.927.000
Driftsresultat 1.401.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.319.000
Finans -1.319.000
Resultat før skatt 82.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -418.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.575.000
Sum omløpsmidler 71.000
Sum eiendeler 9.646.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -872.000
Sum langsiktig gjeld 9.519.000
Sum kortsiktig gjeld 999.000
Sum gjeld og egenkapital 9.646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.327.000
Varekostnad -108.000
Lønninger -554.000
Avskrivning -102.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.163.000
Driftskostnader -1.927.000
Driftsresultat 1.401.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.319.000
Finans -1.319.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -418.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 9.575.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 23.000
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer
Kasse, bank 47.000
Sum omløpsmidler 71.000
Sum eiendeler 9.646.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -872.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 686.000
Sum langsiktig gjeld 9.519.000
Leverandørgjeld 66.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 182.000
Sum kortsiktig gjeld 999.000
Sum gjeld og egenkapital 9.646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -928.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet -9.0
Resultatgrad 42.1
Rentedekningsgrad 1.1
Gjeldsgrad -12.1
Total kapitalrentabilitet 14.5
Signatur
04.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex